'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

threefold flame new smaller

 Update donderdag 19 November 2015

Laatste Waarschuwing voor het Nederlandse Volk

"IK BEN RAPHAEL, een boodschapper van God en ik spreek tot de hele wereld:

De Dag des Oordeels is nabij evenals Gods Koninkrijk, dat nader is dan handen en voeten. Zoek eerst het Koninkrijk en al het andere zal u worden gegeven".

Wij hebben in het verleden via de website van de Partij voor de Liefde, een waarschuwing laten uitgaan over een grote astroïde (of komeet) die onze aarde zal treffen. Ons eerste bericht is van 27 Augustus van dit jaar en er is een update gegeven op 9 September. De oudere berichten zijn onder deze laatste update te vinden.

Inmiddels zijn we bijna 3 maanden verder en de Heilige Geest maant ons om de laatste voorbereidingen te treffen voor de grote veranderingen op aarde als gevolg van de wereldwijde rampen, die het gevolg zijn van de nadering van Niburu of Planeet X en de kometen of sterrenregen die zij met zich meesleept.

Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, extreme weersomstandigheden meteorietenregens en toenemende chaotiserende tendensen en oorlogsdreiging in onze samenleving en een geestelijke en psychologische crisis en strijd in het collectieve en individuele bewustzijn, mede geïntensiveerd door het vrijkomen van demonische of satanische krachten, ( CERN, antimaterie ) zullen de komende tijd het nieuws bepalen.

Daarnaast is er sprake van 2 grotere astroïde of komeetinslagen die ook in het Bijbelboek Openbaringen worden genoemd. Onderstaande video geeft informatie die aantoont dat deze grote wereldrampen door vele profeten en zieners uit het verleden ook al zijn voorspeld.

Hoewel niemand de exacte datum van de eerste grote astroïde inslag weet, kunnen we stellen, dat voor zover het mogelijk is iets te voorspellen, momenteel alle seinen op rood staan!

Wij hebben via o.a. onze Facebook pagina's alle relevante informatie van vele onderzoekers over de Apocalyptische gebeurtenissen onder uw aandacht gebracht, in de hoop dat u onze waarschuwingen serieus zou nemen.

Wij naderen met het verstrijken van iedere dag het moment dat deze grote rampen gaan plaatsvinden. De juiste praktische en spirituele voorbereiding op de komende wereldgebeurtenissen kunnen levensreddend zijn, want de profetie zegt dat vele miljoenen mensen, mede als gevolg van wereldwijde tsunami's en de verschrikkelijke gevolgen ervan het leven zullen laten.

Het moge duidelijk zijn dat als West Europa door zulk een Tsunami getroffen wordt, Nederland hoogst waarschijnlijk voor een groot deel onder water komt te staan!

Het is met een zeker gevoel van smart dat wij deze boodschap opnieuw brengen, want zoals u kunt begrijpen, is het brengen van deze informatie ook voor mij als postbode van God geen gemakkelijke taak. Het visioen van deze Apocalyptische wereldrampen is bijna ondraaglijk.

Maar gehoorzaam aan onze roeping om u te waarschuwen en te wijzen op de mogelijkheid om als ziel gered te kunnen worden door vrede te maken met God en Jezus Christus is het nodige gedaan om mensen voor te bereiden op het komende oordeel over de wereld.

Weet dat alles wat gebeurt onder de volmaakte controle staat van onze Schepper. Weet dat het lichaam slechts een tijdelijk kleed is en dat uw ziel geroepen is om tot Gods Koninkrijk terug te keren.

Weet dat het komende Oordeel de laatste fase is van een reddingsactie die begonnen is met de val van de mens uit het Paradijs, een proces waarin God uiteindelijk Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gestuurd om het offer van Zijn Leven te geven en om vervolgens triomfantelijk op te staan uit de dood en daardoor het Pad te banen dat wij allen in Zijn navolging kunnen bewandelen.

Weet dat als Gij in eenvoud en waarachtigheid uw leven overgeeft aan God, Christus door genade wordt wedergeboren in uw eigen hart en dat u vervolgens niets meer te vrezen heeft omdat u dan door de werkzaamheid van de Heilige Geest alles zal worden geschonken om de komende beroevingen aan te kunnen.

Weet dat na de komende intense zuivering van de planeet en het opnieuw binden van het kwaad, over ongeveer 4 jaar, het duizendjarige rijk van Vrede en voorspoed, het Gouden Tijdperk van de Waterman definitief zal doorbreken.

Weet dat wanneer uw ziel zal zijn gered en u toch gedurende de jaren van Beproeving het aardse leven zult verlaten, u opnieuw op aarde geboren zult worden om het Pad tot de Hemelvaart te kunnen vervolgen.

Kies deze dag wie u wilt dienen! Maak de juiste keuze en blijf standvastig in vertrouwen, in geloof, hoop en liefde.

Moge de Genade en de Vrede van onze Heer en Verlosser Jezus Christus met ons allen zijn.

IK BEN RAPHAËL en ik verkondig u de onvoorwaardelijke Liefde van Onze Hemelse Vader ~Moeder".

Volg ons op facebook voor meer informatie: https://www.facebook.com/partijvoordeliefde

Zie ook video's helemaal onderaan bij dit artikel o.a. over Niburu , nu zichtbaar in de hele wereld.. en via het internationale ruimtestation!

 

************

Update 9 September 2015 betreffende Waarschuwing voor het Nederlandse Volk

IK BEN Raphael een boodschapper van God en ik kom met een belangrijke update over de profetie van de komst van een astroide of meteoor.

Vanwege de wereldwijde positieve reactie van veel van de religieuze en spirituele mensen van de Aarde heeft onze Heer Jezus Christus het proces van de komst van de Dag van de Heer, ook wel bekend als de Dag des Oordeels vertraagd. Dit betekent eenvoudig gezegd dat de mensen op Aarde meer tijd krijgen om zich te bekeren en het proces kunnen aanvangen van terugkeer in bewustzijn naar hun eerste Liefde, dat wil zeggen hun Hemelse Vader en Zijn Koninkrijk.

Verbaast u zich over deze boodschap, bedenk dan dat een profetie van God wordt gegeven om de mensen op aarde de mogelijkheid te geven om zich te bekeren en hun levenswijze te veranderen, zodat Gods Barmhartigheid de door hen zelf geschapen ellende kan verzachten.

Het is zelfs mogelijk zoals de Bijbel illustreert in het boek Jona over de stad Nineve, dat een profetie van God niet uitkomt, als de mensen zich werkelijk bekeren.

Dus er is hoop voor de wereld!

Het is hier nodig om op te merken, dat er nimmer een datum is genoemd via dit initiatief, waarop deze profetie plaats zou vinden. Deze boodschap betekent uitdrukkelijk niet dat de profetie niet zal uitkomen.

Vanwege de wereldwijde paniek die is ontstaan over de maand September 2015, als zijnde de maand waarin de wereld vergaat, is het nodig dat wij via dit initiatief enige geruststelling mogen brengen.

Moge dit goede nieuws allen aansporen om de komende maanden wijs te gebruiken, naar binnen te keren en de Vrede en Veiligheid te vinden in onze Heer Jezus Christus, door Hem in uw hart welkom te heten.

IK BEN Raphael en ik verkondig de Genade van God

Oorspronkelijke Boodschap:

WAARSCHUWING VOOR HET NEDERLANDSE VOLK

De Heilige Geest heeft mij deze boodschap gegeven en gevraagd om het met zoveel mogelijk mensen te delen. Het is in alle bescheidenheid en in de wetenschap dat velen mij zullen honen en als belachelijk, ja zelfs gevaarlijk en krankzinnig zullen bestempelen, dat ik deze boodschap presenteer aan de bewoners van Nederland en ook België.

De komende gebeurtenissen in de wereld worden ook onder de aandacht gebracht op de Facebook-pagina van de "Partij voor de Liefde / Party for Love Governance" en betreffen de inslag van een komeet of asteroïde op aarde wat het begin zal zijn van een reeks van 7 ongekende wereldwijde rampen die de hele planeet zullen aandoen, zoals beschreven in het boek Openbaringen in de Bijbel.

Zie: https://www.facebook.com/partijvoordeliefde


Tenslotte: Neem de tijd om deze hele internet pagina zorgvuldig te raadplegen, bekijk alle video's en maak kennis met de oproepen tot gebed en ook de Nederlandse vertaling van het schitterende gebed dat ons gegeven is en welke helemaal onderaan deze bladzijde is gepubliceerd! 

Deel deze pagina alsjeblieft met zoveel mogelijk mensen !

Roeland Solcer initiatiefnemer van de Partij voor de Liefde en Stichting de ARK : http://www.ark.partijvoordeliefde.nl

Boodschap ontvangen in Augustus 2015

OPENBARINGEN 6:

" 12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan dan staande blijven?"

threefold flame new smaller

The Raphaël Academy 

Introduction of the Universal Mysteryschool of the New Age

Click here to read in Dutch - Klik hier voor Nederlandse vertaling

Hello, this is the postman of God ,

It should be clear to people, who have been following this project,” The Party for Love Governance” that this project was conceived by the Holy Spirit of God. The Holy Spirit is always the source of all that is really beneficial. I speak or write to you now in my capacity as messenger or companion of the Ascended Masters of the Great White Brotherhood, who will again assist us in this brand new Age of Aquarius, to bring everything to a good end. Thanks to the IT revolution, and to the Ascended Master Saint Germain, as hierarch of the Aquarian Age, who pleaded for the release of this technique,  the much needed development and acceleration of mankind's consciousness on Earth, has been made possible. 

3foldflame circle lnd thumb 

Dear Friends of the Party for Love Governance,

In the past we published on this website the movie Thrive:

Thrive is an unconventional documentary that lifts the veil on what's REALLY going on in our world by following the money upstream -- uncovering the global consolidation of power in nearly every aspect of our lives. Weaving together breakthroughs in science, consciousness and activism, THRIVE offers real solutions, empowering us with unprecedented and bold strategies for reclaiming our lives and our future.

belfort

 De opheffing van de EU : een kwestie van leven of dood

Nog van voor de aanvang was duidelijk dat de EU een fascistische machtsgreep zou worden. En zo geschiedde : wat twee wereldoorlogen niet vermochten, schijnt nu met de dag meer en meer te lukken.  Maar wat ook meer en meer toeneemt is het verzet hiertegen...

armoede

 

Zie het commentaar van Roeland Solcer op de discussie over de aanschaf van de JSF op het forum. 

 

Hercules

A Dictation of Elohim Hercules

TOPICS: A great challenge for democracy - Why corruption is a threat to democracy - A modern version of the feudal societies - The division in Europe - How corruption limits the economy - The artificial inflation of real estate prices - Inferiority/superiority in Europe.

ron paul

by Ron Paul

Last week President Obama bluntly warned Congress that he will not negotiate when it comes to raising the statutory debt limit.  If Republicans attempt to use a debt ceiling vote to win concessions on spending from the White House, Mr. Obama threatens simply to raise the limit by executive order or other unilateral action.

threefold flame new smallest

Wanneer we onszelf en de wereld willen veranderen, zullen we lessen moeten trekken uit het verleden, anders zullen we gedoemd zijn om de fouten uit het verleden te herhalen

(Video) De officiéle moderne wereldgeschiedenis moet herschreven worden nu we in staat zijn om het eerlijke verhaal te vertellen over een elite die ook wel de 'Illuminati' genoemd wordt en die de belichaming is van de geest van de antichrist, die achter de schermen, de wereld regeert. 

threefold flame new smallest

Revealed, a new documentary film in production following the theory of Hitler's escape to Argentina. In 1945, the world was convinced that Adolf Hitler and his mistress Eva Braun had committed suicide in a Berlin bunker, though this theory lacked proper documentation and evidence. 

Here it is plane & simple. The plans for a New World Order, a One World Government. The plan of antichrist through our fraudulent leaders. The illuminati are in our music, on t.v. and in movies & shows. On the media, and in the school system, at your work and they have everyone deceived.

Comment PvdL: Though we do not agree on all that is in this video, it is a good introduction to the NWO planning..

Additional information