'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Partij voor de Liefde wil revolutionaire wijziging van het monetaire stelsel

threefold flame new smaller

Partij voor de Liefde wil revolutionaire wijziging van het monetaire stelsel

Als visionaire Partij in Nederland durven wij het aan om te komen met een plan om de wereld, te beginnen in Nederland voor te bereiden op een revolutionaire en absoluut noodzakelijke wijziging van het monetaire systeem. Er is geen andere weg om tot werkelijk herstel te komen. Laat u vooral niets wijsmaken door politici en 'deskundigen', die iets anders beweren.

1335529336700klein

Dit artikel is gepubliceerd met 2 lettertypen om hoofdlijnen en toelichtingen te scheiden, zodat de lezer de keuze heeft, hoe hij of zij deze informatie wil benaderen. De toelichtingen zijn schuin (cursief) en zwart gedrukt, in tegenstelling tot de hoofdlijnen, die in rechtopstaande letters ( romein) en blauw zijn gepubliceerd. In het eerste deel van het artikel kijken we naar de huidige speerpunt van ons programma.  In het tweede deel, ‘De toestand in de wereld’, kijken we naar de grondoorzaak van de mondiale crisis en in het derde deel besteden we opnieuw aandacht aan onze algemene uitgangspunten.

Deel 1: Speerpunt voor ons programma

Wijziging van het monetaire stelsel

De Partij voor de Liefde geeft momenteel als enige partij in Nederland, de hoogste prioriteit aan het helpen realiseren van een revolutionaire wijziging van het monetaire stelsel en het ontwikkelen van een nieuwe visie op geld en hoe daar gezond en eerlijk mee om te gaan. Een lange zin waar over nagedacht is, dus laat het even tot u doordringen.

Deze wijzigingen moeten in deze tijd mijns inziens een speerpunt van verstandig beleid zijn. Toch hoor je bijna niemand hier over in de gevestigde politiek. Dit heeft verschillende redenen, waaronder gebrek aan visie, kennis en inzicht en zeker niet in de laatste plaats gebrek aan moed!

Je moet namelijk lef hebben om het op te nemen tegen de grootste macht op aarde, de elite achter het bankenwezen. Zij bezitten gezamenlijk vrijwel de hele wereld en het kost letterlijk en figuurlijk je kop, als dreigt dat je er in slaagt om de publieke opinie aan je zijde te krijgen. President Kennedy, van de V.S. heeft het geprobeerd en we weten hoe dat afliep! Waar deze wijzigingen in het monetaire stelsel uit bestaan en waarom ze moeten worden genomen, is uitvoerig door mij toegelicht in verschillende artikelen over de financieel economische crisis .

De belangrijkste maatregelen zijn: 

1.Oprichten van een door de regering en het parlement gecontroleerde Staatsbank die als enige bank in het land geld kan uitgeven dat werkelijk gebaseerd is op waarde.

2.Het stoppen met het creëren van geld als schuld.

3.Het geleidelijk afschaffen van het systeem van fractioneel bankieren en het rentesysteem.

4.Het beperken en streng reguleren van alle commerciële banken maar ook de handelaren op de financiële markt, in activiteiten die het algemeen belang kunnen schaden.

5.Het voorlopig invoeren van een twee muntenstelsel, waarbij de nationale florijn voor binnenlands gebruik wordt gebruikt, terwijl zolang we nog tot de Europese munt unie behoren de euro gebruikt wordt voor buitenlandse handel.

6.Samenwerking met andere landen in en buiten Europa die ook inzien dat het huidige stelsel niet te handhaven is en desnoods met het huidige ondemocratisch opgedwongen Europa breken, wanneer blijkt dat zij halsstarrig blijft vasthouden aan dit zinkende schip.

7.Het bevorderen van kleinschaligheid en duurzaamheid, op alle gebieden door o.a. gemeenschapsbevordering en bewustwording.

Voor meer informatie, zie ook mijn artikel: Op weg naar financieel economisch herstel

Deel 2: De toestand in de wereld

Wanneer we kijken naar de grote maatschappelijke ontwikkelingen sinds de tweede wereldoorlog dan blijkt weer eens hoe langzaam het collectieve bewustzijn, het bewustzijn van de massa verandert. De grote thema’s en problemen van toen staan nog steeds onopgelost op de politieke maatschappelijke agenda.

Bijvoorbeeld:

Het huidige monetaire stelsel, criminaliteit en corruptie in alle maatschappelijke gelederen, oorlog, machtmisbruik, armoede, honger, ziekte, ongelijkheid tussen man en vrouw (in maatschappij, kerk en staat,) discriminatie, geweld, en de slechte kwaliteit van producten en basisvoorzieningen wereldwijd. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan: onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg, openbaar vervoer, voedsel, milieu etc. Je kunt je afvragen of de mensheid ooit haar lessen leert. Twee wereldoorlogen en eeuwen van strijd en lijden sinds de komst van grote spirituele leraren als Krisna, Boeddha, Jezus en Mohammed en vele andere profeten en verlichte meesters, tonen aan dat wij dommer zijn dan de spreekwoordelijke ezel, die zich niet aan dezelfde steen stoot.

Het egoïsme van ons mensen heeft in de maatschappij, de Liefde steeds verder op de achtergrond gedreven, met als gevolg dat wereldvrede en een eerlijke verdeling van de welvaart, verder weg lijken dan ooit.

De overheersende materialistische egocultuur van de meerderheid der mensen is verantwoordelijk voor de meeste misstanden in de wereld. De enige oplossing is een revolutie in het bewustzijn, door de wedergeboorte van de Liefde in ons hart.

Opmerking: De huidige generaties lijken de betekenis van het veel gevierde ‘Kerstmis’ niet meer te kennen. Deze geboorte van Christus symboliseert de geboorte van het Licht van de onvoorwaardelijke Liefde. Het is een individueel proces van de wedergeboorte van het Hoger Zelf, of Christus in het hart centrum.

De grondoorzaak van de mondiale crisis

Hier ben ik al uitvoerig op ingegaan in een ouder artikel . Hier in werd gesteld dat de grondoorzaak van de mondiale crisis gelegen is in: ‘de collectieve weigering om de volgende evolutionaire verschuiving in het bewustzijn te maken in de richting van spiritualiteit’.

De Partij voor de Liefde is een vereniging van mensen die inzien dat er maar één weg uit de misère is, namelijk de weg van de Liefde en dat is nu juist de noodzakelijke verschuiving of verandering van mentaliteit en bewustzijn in de richting van spiritualiteit. Immers wij beginnen ons bewust te worden van de scheppende kracht van het bewustzijn zelf. Dat wat wij willen en verbeelden ( visualiseren) schept onze werkelijkheid.

Daarbij is onze intentie doorslaggevend voor het resultaat en de kwaliteit van ons denken en handelen. Wanneer we vanuit 'onvoorwaardelijke Liefde' iets willen, scheppen we de hemel op aarde, wanneer de Liefde ontbreekt, creëren we slechts illusies.

Ik noem dit ook wel de oneindige of Goddelijke Liefde. Regelmatig kom ik mensen tegen die onmiddellijk in een stuip schieten als ze het woordje “God” lezen of horen. Vooral de georganiseerde godsdiensten hebben de populariteit van onze Schepper danig ondermijnd.

Veel mensen lopen rond met een posttraumatisch stress syndroom als gevolg de dogma’s en praktijken van kerken, of religieuze gemeenschappen, die zeggen van ‘God’ te zijn, terwijl ze dat duidelijk niet zijn, anders was het veel beter met de wereld gesteld, gezien het grote aantal ‘gelovigen’. Vele religieuze gemeenschappen zijn als 'lijken' van wat eens misschien een levende geloofsgemeenschap was. De Geest is daar lang geleden geweken.

Dit neemt niet weg dat God bestaat en nog steeds onze Schepper is. Natuurlijk is het geen Sinterklaas met een witte baard, maar wij mogen God ook zien als een persoon, zoals bijvoorbeeld Jezus leert, wanneer hij spreekt over onze Hemelse Vader ( en Moeder). Verkies je een meer Boeddhistische benadering, dan kun je de personifiëring van God vermijden door te spreken over ‘Geest” (Spirit), of je kunt er zelfs voor kiezen er niet over te spreken, want alles wat we over zeggen is slechts een gecreëerd beeld in ons eenvoudige driedimensionale en aardse bewustzijn. Taal en woorden schieten meestal tekort wanneer wij geestelijke dingen willen beschrijven. Wij zullen ons dus nooit verliezen in pietepeuterige haarkloverij van woorden of filosofieën.

Deel 3: Algemene Doelstelling van de Partij voor de Liefde

De Partij voor de Liefde in overheid en bestuur wil een bijdrage leveren aan het vestigen van het Universele Koninkrijk van God, ofwel het Koninkrijk van de Liefde op Aarde.

Het koninkrijk van God is geen plaats, maar een bewustzijnstoestand. Het is de bewustzijnsstaat van de mens waarin angst geen plaats heeft, omdat zij volkomen is overstegen en overwonnen omdat een mens tot het inzicht is gekomen, dat er niets is waar we bang voor hoeven te zijn. Deze bewustzijnsstaat is de oorspronkelijke natuurlijke staat van de mens als ongerept kind of wanneer een mens verlichting bereikt. Het is de paradijselijke bewustzijnstaat, die de mensheid verloor door de interventie van de slang ( symbool voor de gevallen engelenhiërarchie, vgl. het boek Genesis in de Bijbel)

Sinds deze collectieve val uit het Paradijs ( het bewustzijn zich één te weten met alles en onze schepper), een val in een lager minder verlicht bewustzijn, zijn er altijd boodschappers van God geweest die zoals Jezus Christus, het Pad naar huis, terug naar het Koninkrijk hebben gewezen en voorgeleefd.

In de Christelijke wereld is dit doel samengevat in het hoogste gebod, de hoogste spirituele allesomvattende kosmische spirituele wet, door de woorden van Jezus Christus: “Heb God lief boven alles en uw naaste gelijk u zelf”

Het consequent individueel vervullen van dit kosmische gebod in ons dagelijkse aardse bestaan is het bewandelen van de weg naar huis, terug naar het spirituele Koninkrijk van de Liefde.

Het is het enige smalle rechte Pad dat ieder mens waarlijk gelukkig maakt, omdat het de vervulling is van onze roeping. Het is de enige weg tot genezing van onze ziel. Het is de enige manier om het Koninkrijk van de Liefde, het paradijs op aarde te vestigen. Alle wijd verspreide levensbeschouwingen en religies delen dezelfde waarheden en inzichten.  

Iedereen die lid wil worden van de Partij voor de Liefde onderschrijft dit beginsel en tracht dit in het dagelijks leven in de praktijk te brengen.

De Weg tot het doel

De ontwikkeling van de aardse mens tot instrument of voertuig van onvoorwaardelijke Liefde is een gefaseerd en zeer individueel proces, een inwijding of innerlijke scholing van het bewustzijn, waarin telkens een hogere, transcendente bewustzijnstaat wordt bereikt op de weg naar de top van het bewustzijn, onder begeleiding van de Liefde of zo u wilt God zelf.

Het doel is het bereiken van een permanente universele bewustzijnsstaat van onvoorwaardelijke Liefde.  Deze oneindige Liefde is de hoogste uitdrukking van de synthese van alle deugden en geestelijke kwaliteiten.

Iemand die deze bewustzijnstaat permanent en volledig realiseert, ervaart eenwording met alles en met God en vervult daarmee de hoogste wet. Deze mensen noemen we Spirituele Meesters, want zij hebben permanent het bewustzijn van het menselijke ego overstegen of overwonnen en zijn dus zichzelf ‘meester’ geworden.

Het doel van alle religies en mystiek is universeel, namelijk het realiseren van Eenheid met God, eenwording met en belichaming van onvoorwaardelijke Liefde.

Het permanenten volledig realiseren van deze volmaakte staat, ook wel het Christusbewustzijn genoemd, betekent o.a. bevrijding van ziekte en de dood en het rad van wedergeboorte. Jezus leert de mens: ‘Wordt Gij lieden volmaakt, gelijk de Vader~Moeder in de hemelen’. In het Boeddhisme wordt deze bewustzijnsstaat beschreven als‘ bevrijding en verlichting”, in het Hindoeïsme, spreekt men van ‘Krisna bewustzijn’ en in de Islam over de volledige overgave aan de wil van God. Vergelijk het gebed van Christus in Gethsemané: “Niet mijn wil, maar uw Wil geschiedde”. Meer over onze uitgangspunten vindt u hier: Wat wil de Partij voor de Liefde?

Zie voor meer informatie ook mijn artikel: Op weg naar financieel economisch herstel

Tot zover voorlopig dit artikel. In een toekomstige bijdrage hopen we in te gaan op andere speerpunten voor het programma van de Partij voor de Liefde.

 

Roeland Solcer 

Initiatiefnemer van de PvdL

Additional information