'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

2023 A YEAR TO BE FREE AND A YEAR OF GREAT VICTORY

2023 Great Victory small

2023 een jaar om vrij te zijn, een jaar van grote overwinning

English: (Dutch translation below / Nederlandse vertaling zie hier onder)

Here’s the scoop: The four Brunson brothers from Utah filed a National Emergency petition directly with our Federal Supreme Court. The Justices may shatter legal and legislative group-think that’s intertwined in a fascinating, historical US Constitution lesson.

How they decide and act can impact your family, wallet, freedom. Might we be stretching the truth? We invite you to check out our synopsis below:

1. The Brunson brothers’ Emergency Petition under Rule 11 (National Emergency) sent to the Supreme Court of the United States has been ACCEPTED for Review on January 6, 2023! Next, for this review to formally become a Supreme Court case, four of the nine Justices need to vote “yes”.

2. Legal Process: If the Supreme Court judges that there is a national emergency, Emergency Rule 11 gives the Justices full authority to judge and execute any/all corrections they determine necessary.

3. The Bronson brothers’ Emergency Petition asks that EVERY member of the Senate and House who immediately voted to accept the 2020 election results without investigating claims of election fraud during the 10 day period allowed by law, has broken their pledge to the nation... their Oath of Office.

Such dereliction of duty by elected officials warrants their immediate removal from office. The Bronson brothers’ Emergency Petition petition specifically names the President, Vice President and every Federal elected office holder who immediately voted to approve the election. The petitioners also ask that those who broke their pledge of office, no longer be allowed to be elected to office.

4. And there is more: The Brunson brothers Emergency petition about breaking the oath of office also address every individual citizen’s right for a redress of grievances. This is one of the five first article freedoms: a) free speech, b) freedom of assembly, c) freedom of religion, d) freedom of the press, and e) freedom to petition redress of grievances.

This 5th freedom, redress of grievances, is guaranteed by the First Article of our US Constitution. That reality means that elected government officials are NOT IMMUNE from lawsuits by individual petitioners...everyday citizens.

5. Using the Supreme Court to implement, direct and correct what’s been missing in the rule of law is a structured, though softer remedy than other options.

(such as military intervention which is the last option.. The Q movement says then: "The Military is the only way")

So it remains to be seen whether this case will be passed by the Supreme Court in the US, but if that happens then it means that everything in the world will change as we have been predicting for almost 2 years now, because then President Trump will come back while he has never actually been away..

If you want read on: https://networkingwethepeople.substack.com/p/brunson-brothers-lawsuit-now-in-a , but don't forget to continue below, the best is yet to come...

 

Dutch: 

Vrijdag 6 Januari 2023 kan een belangrijke dag worden voor heel de wereld. Dan wordt hopelijk duidelijk hoe het Hoge Gerechtshof van de Verenigde Staten oordeelt over de zaak die is aangebracht door de Brunson Brothers. 

Hier is de primeur..: de vier Brunson-broers uit Utah dienden een petitie voor nationale nood rechtstreeks in bij ons federale hooggerechtshof. De rechters kunnen juridische en wetgevende groepsdenken verbrijzelen dat verweven is in een fascinerende, historische les in de Amerikaanse grondwet. Hoe ze beslissen en handelen, kan van invloed zijn op uw gezin, portemonnee, vrijheid. Zouden we de waarheid oprekken? Wij nodigen u uit om onze synopsis hieronder te bekijken:

1. De noodpetitie van de brunson-broers onder regel 11 (nationale noodsituatie) die naar het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten is gestuurd, is op 6 januari 2023 ter beoordeling geaccepteerd! Om deze herziening formeel een zaak van het Hooggerechtshof te laten worden, moeten vier van de negen rechters "ja" stemmen.

2. Juridisch proces: Als het Hooggerechtshof oordeelt dat er een nationale noodsituatie is, geeft noodregel 11 de rechters de volledige bevoegdheid om te oordelen en alle correcties uit te voeren die zij nodig achten.

3. De noodpetitie van de gebroeders Bronson vraagt dat ELK lid van de Senaat en het Huis dat onmiddellijk heeft gestemd om de verkiezingsresultaten van 2020 te accepteren zonder claims van verkiezingsfraude te onderzoeken tijdens de periode van 10 dagen die door de wet is toegestaan, hun belofte aan de natie heeft gebroken... hun ambtseed. Een dergelijk plichtsverzuim door gekozen functionarissen rechtvaardigt hun onmiddellijke afzetting uit hun ambt. De petitie emergency petition van de gebroeders Bronson noemt specifiek de president, vicepresident en elke federale gekozen ambtsdrager die onmiddellijk heeft gestemd om de verkiezing goed te keuren. De indieners vragen ook dat degenen die hun ambtsbelofte hebben gebroken, niet langer in het ambt mogen worden gekozen.

4. En er is meer: De Brunson brothers Emergency petitie over het breken van de ambtseed richt zich ook op het recht van elke individuele burger op een vergoeding van grieven. Dit is een van de vijf eerste artikelvrijheden: a) vrijheid van meningsuiting, b) vrijheid van vergadering, c) vrijheid van godsdienst, d) persvrijheid en e) vrijheid om klachten te herstellen. Deze 5e vrijheid, het herstel van grieven, wordt gegarandeerd door het eerste artikel van onze Amerikaanse grondwet. Die realiteit betekent dat gekozen overheidsfunctionarissen NIET IMMUUN zijn voor rechtszaken door individuele indieners... gewone burgers.

5. Het gebruik van het Hooggerechtshof om te implementeren, te sturen en te corrigeren wat er ontbreekt in de rechtsstaat is een gestructureerde, hoewel zachtere remedie dan andere opties. (zoals militair ingrijpen wat de laatste optie is.. De Q movement zegt dan: " The Military is the only way)

Read on in English: https://networkingwethepeople.substack.com/p/brunson-brothers-lawsuit-now-in-a

Het is dus nog de vraag of deze zaak wordt aangenomen door het Hooggerechtshof in de VS, maar als dat gebeurt dan betekent dat dat alles in de wereld gaat veranderen zoals we nu al bijna 2 jaar voorspellen, want dan komt President Trump terug terwijl hij eigenlijk nooit weg is geweest..

 

Now listen to Julie Green's Prophecy message of today the 5th of January: 

2023 A YEAR TO BE FREE AND A YEAR OF GREAT VICTORY      January 5, 2023

 

God wants us to decree ( speaking out loud, several times a day, boldly with heart and soul)  the following text every day now to hasten the process that is destroying the NWO agenda and unbelief 

2023, a year to be free
2023, a year of glee
2023, a year of prophecy
2023, a year to end what you see
2023, a year of great victory, a year of great prosperity
The year 2023 is a year to be free. I call it in. I call in freedom;
Freedom from sickness,
Freedom from lack,
Freedom from families being divided,
Freedom in our lands,
Freedom from tyrannical governments,
Freedom from all the things our enemies have used to hold us captive.
Father God, I call in the freedom. I’m free in my spirit, I’m free in my soul, I’m free in my body
I’m free socially, I’m free in finances to freely serve You in all ways. This is the year of 2023, a year to be free.
2023, a year for me. I call it in…Everything that I’ve been believing for, everything I’ve been standing for, all the things that have been discouraging me, all the things that look impossible. I say, NO, this is 2023, a year for me. I thank You Father God that everything I’ve been standing for, believing for, I take it in the year 2023. I’m calling in by faith, the things that God wants me to have.
2023, this is my year of freedom. I take every impossible situation in my life, and I thank you Father God, You are turning it around today. This year is a year that I will see more glory.
We thank You Father God, that Your trumpet is about to sound.
God wants me free! I take my freedom now, in Jesus’ mighty Name! Praise the Lord!
 
 

Related: 

2023 a Year of Vindication Remorse and Restoration

https://partijvoordeliefde.nl/news/428-2023

Rosh Hashana:  https://partijvoordeliefde.nl/news/412-rosh-hashana

Prophecies by Julie Green on this website: 

https://partijvoordeliefde.nl/news/419-messages-from-the-lord-3

https://partijvoordeliefde.nl/news/413-messages-from-the-lord-2

Prophecies by Dr. Patricia Green                 

https://partijvoordeliefde.nl/news/397-messages-from-the-lord

Daily situation updates by Judy Byington:    

https://partijvoordeliefde.nl/news/420-situation-updates-by-judy-b

 

Dutch:

God wil dat we nu elke dag de volgende tekst verordonneren ( to decree: meerdere keren per dag hard op en vrijmoedig, met hart en ziel uit te spreken, ) om het proces te versnellen dat de NWO-agenda en het ongeloof vernietigt!

2023, een jaar om vrij te zijn

2023, een jaar van vrolijkheid

2023, een jaar van profetie

2023, een jaar om een einde te maken aan wat je nu ziet (in de wereld)

2023, een jaar van grote overwinning, een jaar van grote welvaart

Het jaar 2023 is een jaar om vrij te zijn. Ik roep dat in manifestatie. Ik roep vrijheid aan;

Vrijheid van ziekte, Vrijheid van gebrek, Vrijheid van families die verdeeld zijn,

Vrijheid in ons land, Vrijheid van tirannieke regeringen, Vrijheid van alle dingen die onze vijanden hebben gebruikt om ons gevangen te houden.

Vader God, ik roep de Vrijheid aan. Ik ben vrij in mijn geest, ik ben vrij in mijn ziel, ik ben vrij in mijn lichaam Ik ben sociaal vrij,

ik ben vrij in financiën om U op alle manieren vrij te dienen. Dit is het jaar 2023, een jaar om vrij te zijn.

2023, een jaar voor mij.

Ik roep het in manifestatie. Alles waar ik in heb geloofd, alles waar ik voor heb gestaan, alle dingen die me hebben ontmoedigd, alle dingen die onmogelijk lijken.

Ik zeg: NEE, dit is 2023, een jaar voor mij!

Ik dank U Vader God dat alles waar ik voor heb gestaan, in heb geloofd, ik het neem in het jaar 2023.

Door geloof roep ik de dingen die God wil dat ik heb in manifestatie.

2023 is mijn jaar van vrijheid.

Dank u Vader God  dat u elke onmogelijke situatie in mijn leven vandaag omkeert.

Dit jaar is een jaar dat ik Godś glorie zal ervaren.

Wij danken U, Vader God, dat Uw bazuin op het punt staat te klinken. God wil dat ik vrij ben! Ik neem nu mijn vrijheid, in Jezus' machtige Naam!

Prijs de Heer!

 

Zie ook: 

2023 a Year of Vindication Remorse and Restoration

https://partijvoordeliefde.nl/news/428-2023

Rosh Hashana: https://partijvoordeliefde.nl/news/412-rosh-hashana

Prophecies by Julie Green on this website: 

https://partijvoordeliefde.nl/news/419-messages-from-the-lord-3

https://partijvoordeliefde.nl/news/413-messages-from-the-lord-2

Prophecies by Dr. Patricia Green                 

https://partijvoordeliefde.nl/news/397-messages-from-the-lord

Daily situation updates by Judy Byington:    

https://partijvoordeliefde.nl/news/420-situation-updates-by-judy-b

 

 

loveistheanswer

Additional information