'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Het Mysterie van de Liefde 5

Europa last battle

We kijken terug, we kijken waar we nu staan en welke richting we opgaan!

Deel 1. We kijken terug...

Terugkijkend op mijn allereerste bijdrage aan onze eerste oudere website schreef ik tijdens de winter zonnewende van  21 December 2006:

"Kies Partij voor de Liefde    (a  UTOPIA PROJECT  by  Spiritual Warrior  © St. de Ark Zutphen )

"In een tijd van bedrog is het vertellen van de WAARHEID, een revolutionaire daad!"  - George Orwell 

Een nieuwe website van een nieuwe politieke beweging voor de Nieuwe Tijd, geïnspireerd door de universele leringen van de Grote Witte Broederschap.

In de week voor 22 november 2006, de dag van de 2e kamer verkiezingen werd ik geïnspireerd een politieke beweging en partij op te zetten.

Al was het maar een "Passionate Mystery Play for the New Age" 

( Link naar mijn artikelenserie over de Graal op onze InMarkt website, aflevering 17 en 18 alwaar u meer kunt lezen over het begin van de PvdL in 2006).

Immers waar begin je aan? Een idee voor een politieke beweging is één ding, maar echt een partij opzetten, weet je wat dat allemaal met zich mee brengt? Nee, niet echt natuurlijk, maar zo is het altijd wanneer je aan een nieuw project begint.  Maar het gaat om de Liefde die in mij spreekt en ik kan niet anders, dan haar gehoorzamen. De motivatie is krachtig, het betreft een gepassioneerde praktische liefde voor God, mens en aarde. De vervulling van een droom van velen, die er in het kort op neerkomt dat wij Gods Koninkrijk op aarde moeten vestigen voordat de Nieuwe Tijd, de Gouden Eeuw van Aquarius zich kan gaan manifesteren.

In een tijd waarin de leugen regeert zijn wij niet de enigen die zich druk maken over wat er zoal beter kan in onze samenleving. Naast de bestaande politieke bewegingen, zijn er meerdere nieuwe partijen in opkomst. Wij zullen dan ook bezien hoe - en of wij deel moeten nemen aan toekomstige verkiezingen. Van belang is dat wij een begin maken en als nieuwe maatschappelijke en politieke stroming een daad stellen, door (er) te Zijn! 

Wij hopen van harte dat wij uw belangstelling kunnen blijven wekken voor ons gedachtegoed, dat natuurlijk breed zal worden uitgemeten op deze website en op de website van het InMarkt Project.

 

Korte samenvatting van ons gedachtegoed

De beweging voor Liefde in bestuur en Overheid is een maatschappelijke en politieke beweging van mensen die zich bewust zijn geworden dat zij kinderen van God zijn en een missie op aarde hebben. Die missies in alle werkgebieden van de samenleving hebben één ding gemeen, ze zijn geinspireerd door de Liefde! Wij zijn mensen die beseffen dat wij in een tijd leven die een Eindtijd, met een 'Armageddon' wordt genoemd, een tijd van bewustzijnsverandering, beschreven is in het boek Openbaringen van Johannes, het laatste bijbelboek.

Dit symbolische "Einde der Tijden" met de daarin optredende "Wederkomst van Christus, in de harten van mensen", dit Armageddon is een collectieve revolutionaire bewustzijnscrisis die de hele mensheid aan het begin van de 21 eeuw, bewust of onbewust doormaakt.

 

Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft 

Wij beseffen ons dat helaas nog te weinig mensen kennis hebben van de begrippen en feiten die wij gebruiken. Onze eerste taak zal dan ook zijn om de belangstellenden voldoende informatie te geven om ons werk op waarde te kunnen schatten en te kunnen plaatsen in een historisch en toekomstig perspectief.

In de eerste plaats willen wij wijzen op het universele karakter van onze beweging, die alle wereldgodsdiensten en waarachtige levensbeschouwingen omvat. Wij willen Mensen verenigen die bewust kiezen voor Liefde, of zij nu deel willen uit willen maken van "De Wederkomst van Christus", of gewoon omdat de Liefde in het hart ons tot actie maant. 

Wij zijn de Liefde of Christus in ons, ook wel ons Hoger Zelf genoemd, in ons hart bewust geworden. Wij voelen ons geroepen hier op aarde Liefde te manifesteren, die wij in de Hemel en in diepste wezen zijn.  Simpel gezegd, willen wij dus worden wie we zijn en wij roepen iedereen op te zijn wie je bent!  Dat begint met het ontdekken van "wie je werkelijk bent", een kind van de Allerhoogste, die wij wel God noemen.

De universaliteit van Christus

Het woord of begrip "Christus" zien wij onafhankelijk van welke georganiseerde kerk dan ook! Immers niemand heeft het alleenrecht op het gebruik van dit begrip, dat boven alle georganiseerde godsdiensten staat. Een Christuswezen is een begrip of ander omschrijving voor een zoon of dochter van God die het Christusbewustzijn, het bewustzijn van éénheid met God en de Schepping in toenemende mate realiseert.

Omdat dit het uiteindelijke doel van iedere mensenziel is die op aarde incarneert, is dus iedere mens in potentie een Christus. In de publicaties en leringen van de ten hemel gevaren meesters van de Grote Witte Broederschap, wordt hier uitvoerig op in gegaan.

Er zijn natuurlijk vele stadia in dit proces van Christus wording. U kunt wat ons betreft dit anders benaderen en zeggen dat u streeft naar het Boeddha- of Krishna bewustzijn of gewoon naar "Verlichting", zonder dat u het wil verbinden met een religie of wereldbeschouwing. Dit maakt in wezen geen verschil! Want het gaat om de Geest der Waarheid en die waait waarheen Hij wil en neemt vele verschijningsvormen aan.

Wie zijn wij?

Wij zijn gewone mensen, kinderen van God, die Liefde is en die uit zichzelf, dus uit de Liefde, alles geschapen heeft wat is. Omdat er niets buiten God is, is alles gemaakt uit het Licht der Liefde en zo zijn wij geestzielen met een vrije wil, en de potentie om tot "Goddelijke Realisatie" te komen en "Volmaaktheid" te manifesteren, omdat wij in diepste wezen die volmaaktheid in potentie al in ons dragen.

Immers een kind van God komt voort uit de perfectie van God en zal in tijd en ruimte door vele incarnaties op aarde uiteindelijk die perfectie realiseren. Wanneer dat gebeurt, dan zien wij de manifestatie van de volwassen Christussen, zoals Jezus, Moeder Maria, Boeddha of Krishna, dat geworden zijn. Jezus leerde dan ook: 

"Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is".

Wij spreken van een Meester of Adept van de Grote Witte Broederschap, die na het bereiken van deze bewustzijnstrede ten Hemel kan varen omdat hij of zij niet meer op aarde hoeft te incarneren. Zij zijn geheel bevrijd van de illusies van onze wereld, zoals wij die hebben gecreëerd na de val uit het paradijs.  

Het Levende Woord

Iedere menselijke ziel staat op een trede van de lange bewustzijnsladder tussen hemel en aarde. Er zijn vele ( 144) treden die we moeten beklimmen alvorens we volmaaktheid of spiritueel meesterschap hebben bereikt. Daarom is het nodig dat er verschillende benaderingen zijn van de Waarheid. Wat hier naar voren wordt gebracht is voor sommige mensen moeilijk te begrijpen en lijkt misschien zweverig.

Niet omdat het werkelijk zweverig is, maar omdat velen er met hun verstand en bewustzijn nauwelijks bij kunnen komen. Een kleuter begrijpt ook niks van wiskundige formules, dat maakt wiskunde natuurlijk niet vaag of zweverig! Als u dit begrijpt, dan begrijpt u ook dat het niet eenvoudig zal zijn om de grote spirituele waarheden voor een zo groot mogelijke groep mensen begrijpelijk te maken.

Daarom willen wij een Beweging voor het Levende Woord zijn! Wij brengen niet een boodschap van of voor het ego, ons "klein menselijke ikje", maar de Waarheid van God, want de wereld van het ego is onwerkelijk, terwijl de Liefde de enige werkelijkheid is die eeuwig stand houdt.

Het Levende Woord is altijd geïnspireerd door de Heilige Geest en dat maakt een enorm verschil. Het dode woord van het ego heeft een totaal andere vibratie en kan gemakkelijk worden onderscheiden van het Levende Woord dat wij via de Heilige Geest ontvangen.

Wij stellen ons zelf dan ook voor een grote opgave, namelijk om zelf het Pad van de Universele onvoorwaardelijke Liefde te gaan. Alleen dan zullen wij daadwerkelijk geloofwaardig zijn en het Koninkrijk van de Liefde op aarde vestigen.

 De Liefde vraagt ons om er alles aan te doen om om zoveel mogelijk mensen te bereiken, want er staat zoveel op het spel. Wij zullen de komende decennia over de hele aarde dramatische veranderingen doormaken en onze beweging van Liefde wil u en heel Nederland daar op voorbereiden. Want regeren is vooruit zien en goede voorbereidingen treffen voor wat komen gaat.

Politiek en Spiritualiteit

Zijn Spiritualiteit en Liefde te verenigen met politiek? Wij zouden zeggen dat het een voorwaarde is voor waarachtige politiek. Immers politiek heeft te maken met het voortdurend keuzes maken in het belang van onze gemeenschap, natie of de wereld als geheel

Zonder spiritualteit en Liefde is politiek eigenlijk niet meer denkbaar. Dit is het gevolg van de verhoogde Aquarius straling die de planeet aandoet. Binnenkort zullen alle mensen dit gaan beseffen en zelfs bij de meest verstokte atheïsten zullen de schellen van de ogen vallen vanwege het veranderen van het collectieve wereldbewustzijn. 

 

Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde 

Omdat wij spreken over een diepere werkelijkheid, die nog weinigen kennen of zien, zijn wij getuigen van de Waarheid in een wereld die deels nog blind en doof is. Echter wie geestelijk aan het ontwaken is, begint te zien en te horen en herkent in dit initiatief de dageraad van een Nieuwe Tijd, waarin naarmate het innerlijke Licht toeneemt, een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde zich beginnen af te tekenen.

Wij zijn mensen die zich willen verenigen omdat wij tot het besef zijn gekomen dat God die Liefde is het antwoord kan geven op alle vragen en aardse problemen en in eenheid en Liefde, zullen wij overwinnen.

Wij zijn bereid het Pad van de Liefde te gaan en dit ook te vertalen naar de politieke en maatschappelijke werkelijkheid van het moment. Onze universele beweging biedt plaats aan alle religies en wereldbeschouwingen van alle tijden en van alle culturen, want wij zijn tot de conclusie gekomen dat de Liefde die God is, alles omvat.

Een geweldige uitdaging, Liefde in actie in bestuur en overheid. Is er een universeler uitgangspunt denkbaar? Nee! Is het mogelijk om Liefde als uitgangspunt te nemen voor al het menselijk denken, handelen en spreken?  Ja! absoluut; velen zijn ons voorgegaan, die net als wij het Pad van de Liefde als "de weg" hebben herkend en gegaan zijn.

Is Liefde te organiseren? Neen, niet als een automatisch proces, maar... waar 2 of meer samen zijn in "Zijn Naam en Geest", daar is Hij en daar kan de Liefde bloeien...

 

Geweld eindigt waar Liefde begint

Ten slotte willen wij duidelijk maken dat wij op geen enkele wijze een sektarische beweging zijn! Hoewel ondergetekende duidelijk maakt geïnspireerd te zijn door onze geestelijke leraren, de ten Hemel gevaren Meesters, waaronder Jezus Christus een belangrijke plaats inneemt, zijn wij wars van sektarisme.

Alle ware wereldleraren wijzen de éne weg terug naar de Eenheid, de weg van de Liefde. Alles is oorspronkelijk ontstaan  vanuit onvoorwaardelijke Liefdesenergie die de Eenheid van de schepping eeuwig in stand houdt en met leven en geest vervult. Alles is inderdaad één en er is niets buiten de Liefde die God is. 

Mensen die niet religieus zijn georienteerd zijn en zich herkennen in de betekenis van de Liefde in het  besef dat een vreedzame innerlijke revolutie in het collectieve bewustzijn begint in onszelf zijn vanzelfsprekend welkom in onze gelederen. De Liefde vraagt niet van ons dat wij haar aanbidden, zij wil slechts dat wij ons zelf zijn, want dan kan zij ten volle in ons wonen.

Laten we samen het universele éénmakende pad van Liefde bewandelen.

Wij wensen iedereen een liefdevol 2007 toe! "

Roeland Solcer

 

Tot zover iets over de eerste inspiratie

De afgelopen 17 jaren heeft de partij voor de Liefde via deze website en verschillende sociale platformen informatie gegeven om de mensen te wekken voor de de urgentie om toch vooral wakker te worden voor wat er in de wereld speelt, om vervolgens individueel en later collectief alles te doen om vanuit een hoger of ruimer bewustzijn ( het bewustzijn van de innerlijke Christus, ook wel het hoger Zelf genoemd) een nieuwe cultuur en maatschappij te ontwikkelen.

De Partij voor de Liefde organiseert binnen haar gelederen een spirituele ontwikkelingsweg met als doel de Geestziel via het menselijke hartcentrum waarin het Licht en de Liefde van Christus is wedergeboren, opnieuw de leiding te geven over ons leven, in plaats van het illusoire ego. (lager zelf)

Onderwerpen waar de afgelopen 17 jaar veel aandacht aan is gegeven waren o.a. : de EU en de Nieuwe Wereld Orde, 9/11, chemtrails en geo-engineering, vaccinaties, alternatieve geneeswijzen, geesteswetenschap, esoterie en Antroposofie, de financiele en economische crisis en haar diepere oorzaken, de gevolgen van toenemende straling vanwege moderne telecommunicatie (1,2,3,4,5,6,G), spirituele ontwikkeling en het Pad van inwijding van de Universele Mysterieschool.

Vanaf 2015 is veel aandacht besteed aan de anti globalistische (anti NWO) koers die mede dankzij "President Trump en de Q movement" in de VS werd ingeslagen en waar de Partij voor de Liefde gezien haar toekomstvisie een groot voorstander van is. Wat  sinds 2016 "The Great Awakening" wordt genoemd, daarvoor is dit project sinds 2006 al actief.

Roeland Solcer

 

In voorbereiding voor deze bijdrage zijn:

Deel 2: Waar staan we nu? 

Deel 3: Waar gaan we heen?

 

Additional information