'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Verslag van een alchemisch experiment 3

IJSSEL1

De Grote Stilte, de Wederkomst & het Oordeel van God

Verslag van een alchemisch experiment 3

 Artikel en foto's ©  Roeland Solcer - Stichting de ARK

Opmerking  11 Januari 2023: "Nog steeds actueel wat ik 3 maand geleden schreef..."

Roeland

 

We schrijven vandaag  “Red October 22 2022”. 

In de afgelopen maanden zijn we voorbereid op  grote wereldwijde veranderingen die op zeer korte termijn gaan plaatsvinden. Via de Partij voor de Liefde websites en vooral via het Telegram kanaal heb ik dagelijks berichten geplaatst over de ontwikkelingen als onderdeel van ons Mysteriespel voor de Gouden Eeuw dat haar 18e jaar beleeft.

We leven in een tijd waar generaties lang op is gewacht, namelijk op de Wederkomst van Christus op aarde.

Veel mensen zullen pas later bewust worden van de diepere betekenis van wat we momenteel meemaken. Hen ontgaat de betekenis van de “Second coming of Christ”.  Christus zegt, "Mijn volk gaat verloren omdat het geen Kennis ( Gnosis , Geweten) heeft". De mens weet niet meer wie hij is, namelijk Christus, de eniggeboren Zoon van God! Dat zijn we vergeten maar gelukkig hebben we Heilige geschriften van alle oude culturen die ons helpen herinneren wie we zijn en hoe het allemaal gekomen is.

De strijd tussen “Licht & Duisternis”, Goed versus Kwaad, het gaat terug tot het mythische verleden van de mens

In bijvoorbeeld het historische verhaal van de Bijbel zien we vanaf het Begin van het Oude Testament tot aan het Einde van het Nieuwe Testament  zich één groot drama afspelen waarin deze twee schijnbaar onverenigbare grootheden om de macht lijken te strijden.

Op het moment dat het Christusbewustzijn, de Eenheid van Wil tussen God en Adam ( de mens ) verbroken wordt, valt het bewustzijn in de dualiteit. Het eeuwige NU wordt ingeruild voor de tijd, het alom tegenwoordige HIER voor de driedimensionele materiële ruimte, God ( Geest / Spirit , het Vader aspect) wordt niet langer in ons maar buiten ons ervaren, zo lijkt het in de gevallen staat van het bewustzijn waarin het fysieke lichaam zoveel lichtkrachten nodig heeft dat er aanvankelijk weinig energie over is voor de hogere bewustzijnsprocessen. De mens lijkt gevangen in de materie (Mater = Moeder aspect)

Adam (de mens) viel in een lager bewustzijn. Het hogere Paradijselijke, meer geestelijke leven werd verruild voor het harde materiële leven op Moeder aarde. De mens kreeg een materieel (stoffelijk dus tijdelijk lichaam). In het Paradijs of de hemel heeft de mens alleen een lichaam van Licht ( energie), het zogenaamde "lichtlichaam".

En hoewel het Licht uiteindelijk altijd lijkt te winnen, blijven deze overwinningen in onze dimensie van tijdelijke aard.  Immers alles is in tijd en ruimte is tijdelijk en vergankelijk!

Transcendentie en Ascensie is de enige ontsnappingsmogelijkheid aan het Rad van Avontuur of Wedergeboorte.  De derde materiële dimensie, de dialectiek, de dualistische wereld van schijnbare tegenstelling kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnnen veranderen is hoe wij  omgaan met de perceptie, de waarnemning van de zintuigelijke wereld en de betekenis die we er aan geven. ( ACIM)

We leven ook in een tijd, waarin de sluier in het collectieve bewustzijn tussen de zintuigelijke en de geestelijke wereld als maar dunner wordt. Anders gezegd, de mensen worden zich steeds bewuster van de werkelijke oorzaken achter de fysieke verschijningsvormen.  

We gaan collectief helderder zien!

Christus komt om het Oordeel te vellen over de wereld. Meester Jezus en zijn Heilige Geest ( de Geest van de Grote Witte Broederschap) zijn meer dan ooit in volle glorie werkzaam op aarde. Dit is ervaarbaar voor alle wedergeboren mensenzielen. In hen is het Christuslicht wedergeboren en hoewel het individuele nieuwe Leven nog pril kan zijn, maken zij deel uit van Gods Koninkrijk.

Of je het je bewust bent als persoonlijkheid of niet, iedere ziel wordt innerlijk voor een definitieve fundamentele keuze gesteld. De Vrije Wil is ons van Godswege geschonken en voordat we geoordeeld worden, kunnen we opnieuw kiezen en eventueel berouw tonen over onze voorgaande keuzes en de gevolgen, die aan ons geweten knagen.

Als we oprecht vergeven kunnen, is vergeving voor ons zelf altijd mogelijk en zal het Oordeel van God daar van getuigen.

“Kies vandaag (opnieuw) ?”  Wie wil ik dienen? Het Licht of de duisternis, de Liefde of angst?, IK BEN of het ego?, De Waarheid of de leugen?, God of de duivel? Besef daarbij dat we geen twee heren kunnen dienen en dat onze toewijding volledig moet worden. God, Christus vraagt overigens niet van ons dat we 1,2,3 volmaakt zijn als we ons leven aan hem opdragen. We worden aan het werk gezet en leren met vallen en opstaan het Pad te bewandelen.

"Ring the Bells that still can ring,

Forget your Perfect offering,

there is a crack in everything,

That's how the Light gets in".

Leonard Cohen

IJSSEL2

 

Recapitulatie

In deze serie artikelen is getracht om de geïnteresseerde lezer de mogelijkheid te geven om aan de hand van bronnen die o.a. op onze websites te vinden zijn, meer informatie en achtergronden te onderzoeken die bijdragen aan een beter begrip van de tekst. Vandaar het grote aantal koppelingen naar andere pagina's.

Het vorige deel 2 is geschreven voor de laatste Nederlandse 2e Kamerverkiezingen van 26 Maart 2021 waarvan de uitslag volgens mij, net als de laatste Presidentsverkiezing in de VS is gemanipuleerd. Dit is vooralsnog niet volledig te bewijzen, maar de uitslag was m.i. geen goede weergave van de stemming onder de bevolking.

Zie:

Deel 1:  https://partijvoordeliefde.nl/news/213-verslag-van-een-alchemisch-experiment

Deel 2:  https://partijvoordeliefde.nl/articles/333-verslag-van-een-alchemisch-experiment-2

Zie ook: https://partijvoordeliefde.nl/news/334-dutch-elections-2021

 

De VVD werd volgens de officiële uitslag weer de grootste partij met 34 van de 150 Kamerzetels, gevolgd door D66 met notabene 24 zetels terwijl Forum voor Democratie slechts 8 zetels behaalde.Dit is een totaal ongeloofwaardige uitslag en wat mij betreft een belediging voor de intelligentie van het Nederlandse volk.

Het laat zien hoe arrogant de satanische power elite is, ze denken waarschijnlijk dat het gepeupelte zo stom is dat ze niet eens zien dat deze gemanipuleerde uitslag een leugen is en als ze het wel zien, wordt gedacht, laten ze het dan maar eens bewijzen..

Ik zeg vandaag 22 oktober 2022 tegen mijn lezerspubliek om nog even geduld te hebben; "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel"

Manipulatie van verkiezingen kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Indirect via bijvoorbeeld de continue disinformatie over en de demonisering van de grootste oppositiepartijen en hun leiders, zoals Forum voor Democratie en Partij voor de Vrijheid.

Het vrijgeven van bepaalde (dis)informatie vlak voor de verkiezingen die de oppositie in een kwaad daglicht zetten, of juist het tegenovergestelde, het niet vrijgeven, bagataliseren ontkennen of verborgen houden van informatie die voor de gevestigde machtselite onwelgevallig is en de verkiezingsuitslag in hun nadeel kan beinvloeden.

Zoals bijvoorbeeld het ontkennen, manipuleren of verduisteren van de feiten en bestaande bewijzen betreffende schandalen waarbij hoogwaardigheidsbekleders betrokken zijn. (van Dissel , Demmink, leden van het Koninklijk huis)

Daarnaast is het  mogelijk dat er met het manuele en digitale verwerkingsproces van de stemmen geknoeid wordt. Het “Dominion/smartmatic stemmachine schandaal” dat in de VS is geconstateerd, zou volgens verschillende bronnen een internationaal karakter hebben.

Zie artikel: Nederland vuistdiep in frauderend stemmachine bedrijf Smartmatic  https://niburu.co/blijvend-actueel/15781-nederland-vuistdiep-in-frauderend-stemmachine-bedrijf-smartmatic

Zie ook video: If you dont know this as a Dutchie you’r dumb .. Als je dit niet kent ben je dom! | Dutch Election Fraud. English spoken documentary.

About the video: “The first 20 minutes is English the rest Dutch. Its about election fraud in the Netherlands and also the US. Arjan went missing and Rop Gongrijp is kind of a hero.. But no one wants to listen.. This is real. Its super easy to steal an election. Or hack a hospital or a drugstore and give people the wrong dose of medicine or switch bloodtype, with lethal endings”. https://www.bitchute.com/video/KQUTiIDg85tE/

Mijn intuïtie zegt me dat het wel eens zou kunnen zijn dat zeker na de moord op Fortuyn (6 Mei 2002) er geen eerlijke verkiezingen zijn geweest. Dit wordt bevestigd door informatie die ons bereikt vanuit de “Q Movement”, in de VS die ik sinds haar begin in 2017 nauwlettend heb gevolgd. De Q movement zegt harde bewijzen te hebben dat alle belangrijke verkiezingen in de wereld al heel lang worden gemanipuleerd door de handlangers van de cabal ( koosnaampje voor de “NWO power elite”)

Laptop from Hell

Een recent voorbeeld van het manipuleren van de publieke opinie door middel van het brengen van "Fake News" is de berichtgeving omtrent de inmiddels beruchte laptop van Hunter Biden, waarvan het bestaan door de corrupte FBI en de Democraten  stellig werd ontkend en weer eens als ‘Russian disinformation’  en  ‘conspiracy theory ‘ werd weggezet. De MSM verklaarde het bestaan van die laptops dus als "Fake News", maar juist die berichtgeving was zelf "Fake". Dit om te voorkomen een groot deel van het electoraat te verliezen tijdens de Presiddentsverkiezingen van 2020 in de VS.

Na de verkiezingen bleken de laptops wel degelijk te bestaan en notabene naar de FBI gebracht te zijn.. De informatie die de laptop(s) bevat(ten) is nu voor een belangrijk deel openbaar geworden.  Zij is dermate  compromitterend  voor niet alleen Hunter, maar voor de hele Biden familie en de huidige acteur in het Witte Huis, dat na wat inmiddels de gestolen verkiezingsoverwinning is gebleken, Joe Biden waarschijnlijk niet eens de ‘fake inauguration’ in 2021 zou hebben gehaald, als het grote publiek tijdig was ingelicht over de criminele activiteiten van Joe en zijn zoon.

Het is te verwachten dat we op korte termijn gaan zien dat deze al meer dan tweeëneenhalf jaar durende poppenkast eindelijk zal worden ontmaskerd. President Trump keert dan officieel terug (in werkelijkheid is hij nooit echt weg geweest) als de wettige president van de VS.

De totaal verzonnen z.g. uitbraak van de “Covid19  Plandemie” als onderdeel van het satanische masterplan, de z. g  ‘Great Reset’ van Claus Schwab en zijn WEF vrienden, alsmede de  deels geslaagde  moordaanslag op de totale wereldbevolking door middel van extreem dodelijke bio wapens onder de naam van vaccins, is inmiddels ruimschoots bewezen. Er is in talloze berichten op Telegram en op onze website aandacht gegeven aan deze bewijsvoering.

“The NWO is not a conspiracy theory, It is a factual existing long standing worldwide conspiracy plan of the satanic Power Elite”.

Facebook heeft mijn werk van de afgelopen 12 jaar ontoegankelijk gemaakt, maar als het ooit nog openbaar gemaakt zou worden, zou u kunnen zien dat de Partij voor de Liefde  inderdaad een visionair project is met een profetisch karakter,  Onder de naam “ a Mystery  Play for the New Age” heb ik op de Facebook pagina van de Partij voor de Liefde talloze onderwerpen belicht vanuit deze geïnspireerde visie.

De afgelopen 2 jaar is getracht de schade te herstellen door op ons nieuwe Telegram kanaal een deel van de verloren gegane informatie te herpubliceren. Telegram is voor de onderzoeker gelukkig gemakkelijk in te zien: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Satanisch Kindermisbruik

Het meest weerzinwekkend verschijnsel dat direct te maken heeft met het satanisme van de Power Elite is tevens het grootste taboe in de MSM.

Al vele decennia lang wordt de berichtgeving hier over onderdrukt, gecensureerd, tegengesproken, gebagataliseerd en ja natuurlijk als "ongefundeerde conspiracy theory" weggezet, dit terwijl de bewijslast zich bleef opstapelen. Het gaat hier dan ook niet om incidenteel misbruik zoals dat in families kan voorkomen, maar om een massale industrie rondom grootschalige pedofilie psychopathische sexuele perversies, kinderoffers, orgaanhandel, bloedhandel en adrenochrome productie. Ook de wereldwijde gelegaliseerde abortus praktijk valt hier natuurlijk direct onder! Het gaat om vele tientallen miljoenen kinderen, babies en foetussen per jaar. President Trump heeft veel wetgeving ingevoerd om deze praktijken te stoppen, de daders te straffen en de kinderen te bevrijden. Wereldwijd zijn volgens de Q intel de afgelopen 6 jaar grote ondergrondse netwerken van kinderhandel opgeruimd.

Zie voorbeelden betreffende satanische sexschandalen die wereldwijdde pers haalden.

https://partijvoordeliefde.nl/news/319-kindermisbruik-in-nederland

https://partijvoordeliefde.nl/videonews/339-sacha-stone-surviving-institutional-child-trafficking

https://partijvoordeliefde.nl/news/318-save-the-children

https://partijvoordeliefde.nl/news/247-i-was-a-sex-slave-of-europe-s-elite

https://partijvoordeliefde.nl/news/328-satanic-child-abuse-in-the-netherlands

 

IJSSEL4

The Q Movement versus de NWO

De Q beweging is een initiatief van de militaire “intellgence community”, die nauw samenwerkt met President Trump. ( Q clearence = toegang tot ‘top secret info’ )

In deel 2 van deze serieartikelen ben ik al ingegaan op de achtergronden van de Q movement. Inmiddels is er meer informatie over deze beweging op de website van de Partij voor de Liefde gepubliceerd.

https://partijvoordeliefde.nl/news/405-wwg1wga

https://partijvoordeliefde.nl/news/410-wwg1wga2

Deze groep Patriotten heeft zich gevormd na de de moord op JFK (22-11-1963), toen een groep hoge legerofficieren die op de hoogte was van wie er werkelijk achter  deze moord zat, gaandeweg het netwerk in kaart bracht, van de “Deep State”. (The Swamp)

De “Q movement” ( ook wel abusievelijk de “Qanon” beweging genoemd )  ontdekte dat het toenmalige hoofd van de FBI (CIA? ), die het onderzoek naar de moord op JFK leidde, de latere President George Bush senior, notabene zelf achter de moord zat! Hij was onderdeel van de geheime Neo Nazi operaties, die onder andere namen gewoon doorgang vonden na de 2e wereldoorlog. Inmiddels is hij volgens Q geëxecuteeerd wegens o.a. landverraad en dus niet een natuurlijke dood gestorven, zoals de MSM heeft bericht.

Hitler zelf een bastaardzoon van de Rothshield familie en vele andere Nazi’s waren na WO2 gewoon nog in leven. Velen van Hitlers wetenschappers werden ondergebracht bij de NASA. Hitler en andere kopstukken van het Duitse Rijk leefden in Zuid Amerika en op geheime militaire bases, zoals in Antartica en Area 51. De Duitsers hadden al vliegende schotels ontwikkeld in de 2e wereldoorlog met technologie die was uitgewisseld met z.g. “aliens (buitenaardse wezens).

Achtergrond informatie:

Zie: The New World order explained:   https://partijvoordeliefde.nl/news/332-the-new-world-order-explained

Operation paperclip:  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip                

Hitler in Argentina:  https://partijvoordeliefde.nl/articles/125-revealed-hitler-in-argentina-video

Europe the Last Battle: https://partijvoordeliefde.nl/news/387-europa-the-last-battle 

Zie:

https://www.bitchute.com/search/?query=hitler%20in%20argentina&kind=video

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/nazi-ufo-hitler-flying-saucer-17243184

https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=ufo+nazi&atb=v90-1&iax=images&ia=images

 

Ik was tijdens de moord op JFK  10 jaar oud en herinner me nog als de dag van vandaag de televisiebeelden waarop o.a. te zien was hoe JFK junior als klein mannetje salueerde toen de stoet met het stoffelijk overschot van zijn vader langs kwam.

Deze moord heeft het lot van de hele wereld sinds 1963 veranderd. Kennedy wilde de macht van de NWO cabal breken door o.a. de Federal Reserve Bank , de Amerkaanse Centrale Bank te elimineren en voortaan een door de Staat  uitgegeven en door zilver gedekte dollar, als wettig betaalmiddel in te voeren.

https://partijvoordeliefde.nl/news/98-jfk-speaks-out-against-the-new-world-order

https://partijvoordeliefde.nl/articles/97-we-re-all-slaves-to-central-bankers

https://partijvoordeliefde.nl/news/144-imf-world-bank-simon-dixon-explains-the-injustice-on-money-trail

Hij was bezig het geldsysteem onder controle te krijgen van de democratisch gekozen overheid in plaats van de schatrijke families die tot op de dag van vandaag de controle hebben over ons monetaire systeem van centrale banken. Dit heeft hem letterlijk zijn kop gekost…

Toelichting

De Amerikaanse samenleving en overheid maar ook de meeste andere landen in de wereld zijn sinds het begin van de 20e eeuw steeds meer geïnfiltreerd en bestuurd door schaduwregeringen die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Dit is allang geen “complottheorie” meer zoals de corrupte “Main Stream Media” in navolging van de corrupte CIA al decennia rond toeteren, maar een keihard bewezen feit.

Kijk naar de Europese Unie… Nigel Farage somt op wat er gebeurd is in geschiedenis van dit instituut en hoe er altijd een verborgen agenda achter de schermen werd uitgevoerd om de economische samenwerking te laten uitmonden in een Europese superstaat.

Zie: https://partijvoordeliefde.nl/news/137-the-ron-paul-of-europe-stands-up-to-the-united-states-of-europe

      https://partijvoordeliefde.nl/news/186-de-nazi-s-en-fascisten-grondleggers-van-de-eu

 

The Money Masters

Het bankwezen is één van de belangrijkste pijlers van hun macht. Ik heb uitgebreid aandacht gegeven aan dit onderwerp en ben diep ingegaan op de noodzakelijke veranderingen die nodig zijn om de wereld te bevrijden van de slavernij van het huidige monetaire stelsel.

Zie: http://www.inmarkt.nl/13-economie/81-de-financieel-economische-crisis

      https://partijvoordeliefde.nl/articles/77-the-money-masters

De plannen van deze geheime superrijke  machtige elite  om de wereld te overheersen via een “One World Government”  (Nieuwe Wereld Orde)  zijn ontwikkeld aan het einde van de 19e eeuw door o.a. Albert Pike. De vrijmetselarij en de z.g. illuminatie spelen hier een belangrijke rol in.

Deze machtspolitiek is volgens Bijbelse Profetieën een onderdeel van de werkzaamheid van Luciferische en of Satanische wezens.

Zij  zijn de instrumenten van wat ik de “Geest van de antichrist” noem en deze machten werken voornamelijk via de astrale en lager mentale gebieden. (demonen, archonten ) Zo worden mensen die hun ziel aan de duivel verkopen op onzichtbare wijze aangespoord om de duistere plannen van hun meester uit te voeren.

Zie: https://www.threeworldwars.com/albert-pike.htm

Uiteindelijk zal dat volgens het Boek Openbaringen, het laatste Bijbelboek, resulteren in het verschijnen van “de antichrist” die slechts korte tijd zal heersen, maar zover zijn we nog niet!

 

Red October 2022

De informatieoorlog bereikt haar hoogtepunt.

De afgelopen weken is er een voelbare verandering in het collectieve bewustzijn opgetreden. Steeds meer mensen worden wakker, vooral dankzij het werk van de Q warriors en vele andere wakkere groepen of personen, die onafgebroken de leugens blootleggen van corrupte wetenschappers, overheden, de MSM, de Social Media en Tech Giants, met het risico dat zij zelf doelwit worden van agressieve “normies” en extreme censuur op het internet en het verliezen van hun “social media accounts”.

 Zie: https://partijvoordeliefde.nl/news/412-rosh-hashana

Als het Vrije Woord, het recht van vrije meningsuiting, het recht en de plicht om autoriteiten ter verantwoording te roepen en op te komen voor Waarheid en Gerechtigheid in de samenleving wordt gecensureerd of zelfs verboden, dan is de mens niet meer dan een slaaf binnen de dictatuur van de heersende machthebbers geworden.

Er zijn nu talloze bewijzen van de grootste moderne georganiseerde misdaad tegen de mensheid van de afgelopen eeuwen, namelijk de Covid19 Hoax en alles wat er mee samenhangt en in het bijzonder de bewuste poging van genocide van de wereldbevolking, door middel van vaccinaties, die geen vaccinaties zijn, maar biologische wapens op basis van gentherapie met vele andere  pathologische eigenschappen.

De lijst van artikelen rondom dit onderwerp op de website van de Partij voor de Liefde is groot:

Zie o.a.: https://partijvoordeliefde.nl/component/search/?searchword=covid&searchphrase=all&limit=50

en       : https://partijvoordeliefde.nl/component/search/?searchword=vaccin&ordering=newest&searchphrase=all&limit=50

De eigenaardige eigenschappen en ernstige "bijwerkingen" van deze “biowapens” komen nu steeds meer aan het daglicht, evenals de enorme aantallen slachtoffers in de wereldwijde “oversterfte” als gevolg van de "jabs" en booster injecties.

 

The Storm

We naderen nu het oog van de Storm en in de resterende maanden van 2022 zullen de toestand in de wereld totaal zien veranderen. Het zal eerst lijken of het einde van de wereld met een derde wereldoorlog aanstaande is.

Waarschijnlijk zal WO3 in de MSM worden aangekondigd en zullen er een aantal “false flags” plaatsvinden, maar in werkelijkheid is er achter de schermen iets heel anders aan de hand.

De aandelenmarkt zal instorten als gevolg van de som van de georganiseerde sabotage van vele aspecten van het maatschappelijke economische leven. We zullen een ongekende  economische depressie doormaken voordat de wereld zal zijn hersteld als gevolg van de Nesara Gesara implementatie.

Zie:  https://nesara.nl/info/nesara-gaat-wereldwijd-als-gesara

        https://www.volkwordwakker.nl/nesara-gesara/

        https://rumble.com/v1nqzcw-juan-o-savin-nesara-gesara-is-coming-10.13.22.html

De “Fall of the Cabal” is in volle gang en wereldwijd worden de laatste bastions van de satanische elite opgeruimd. De Q movement heeft aangekondigd dat er een periode van radiostilte zal komen in vele landen,  tijdens welke het internet niet funtioneert. Dus bereid u goed voor!

Ook zal in vele landen “Martial Law (de krijgswet) in werking treden. Tijdens deze periode zullen nog meer medewerkers van de NWO in de overheden worden gearresteerd en zal het nieuwe QFS systeem (quantum financial system ) wereldwijd worden geactiveerd. Dit betekent het einde van de macht van de centrale banken en van hen die deze banken bezitten en besturen.

De bevolking van de wereld zal uitvoerig moeten worden geïnformeerd over wat er de afgelopen jaren achter de schermen is gebeurd en worden ingelicht over tal van zaken waarvan de massa de waarheid nog niet kent.

Zie: Engelse versie: https://partijvoordeliefde.nl/news/214-fall-of-the-cabal

Nederlandse versie: https://partijvoordeliefde.nl/news/217-de-val-van-de-cabal

Voor kinderen:         https://partijvoordeliefde.nl/news/393-de-val-van-de-cabal-voor-kinderen

 

De Q movement is een wereldwijde beweging geworden. Zij komt voort uit een Christelijke levensovertuiging en kent ook spirituele aspecten. Zoals u op de website van de Partij voor de Liefde en ons Telegram kanaal hebt kunnen volgen heeft de beweging een profetische achtergrond en volgt zij de leiding van God.

Met name het profetische werk van Dr. Patricia Green en Julie Green zijn de moeite waard om te volgen. Via ons Telegram kanaal houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zie :  https://partijvoordeliefde.nl/news/397-messages-from-the-lord   Zie ook:  https://partijvoordeliefde.nl/news/413-messages-from-the-lord-2

 

IJSSEL3

 

The Best is yet to come..

Laat ons deze aflevering van mijn verslag van een Alchemisch experiment voorlopig afsluiten met de blijde boodschap en het Goede Nieuws, dat  de wereld er aan het eind van 2022 een stuk lichter uit zal zien. GOD’S Plan voor de overwinning kan niet falen.

Trump met zijn bondgenoten hebben het NWO Cabal / Vaticaan / WEF / NAVO / DEMOCRATS / Central Bankers netwerk, kortom de hele satanisch geinfiltreerde santekraam blootgelegd en de alliantie is voorlopig nog bezig met de grote schoonmaak.

Het wordt nog een buitengewoon spannende tijd. Laat je niet van de wijs brengen, vertrouw op God, onze Hemelse Vader~Moeder.. WWG1WGA !

(artikel wordt vervolgd in deel 4 dat uitkomt in begin Februari)

Roeland Solcer

 

Gerelateerd: Partij voor de Liefde wil een revolutionaire wijziging van het Monetaire Stelsel

 

Follow our daily updates:  Partij voor de Liefde / Party for Love Governance:

 https://t.me/s/partijvoordeliefde

 

 

Additional information