'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Wat wil de Partij voor de Liefde?

3foldflame circle

Wat wil de Partij voor de Liefde?

Click here for the English translation of this article

De vereniging en ( Politieke ) Partij voor de Liefde ( in Overheid & Bestuur ) stelt zich ten doel om bij te dragen aan het vestigen van het Koninkrijk van God, het koninkrijk van de Liefde op Aarde. 

conference announcement

De vestiging van Gods koninkrijk op Aarde is afhankelijk van het succes van een zo groot mogelijke groep mensen in het verwerkelijken van het "Christus bewustzijn".

Wanneer een voldoende grote groep mensen het Christusbewustzijn ( bewustzijn van liefde en eenheid) in zichzelf realiseert, hetgeen besloten ligt in Gods Plan voor deze aarde, dan zal het zogenaamde duizendjarige rijk, zoals de Apocalyps van Johannes het noemt, aanbreken. Gods heerschappij zal dan op aarde gevestigd worden doordat het Christusbewustzijn en de wet van de Onvoorwaardelijke Liefde als algemeen aanvaard uitgangspunt zal gelden voor ons leven in de wereld.

De bloeiperiode van het Waterman Tijdperk dat in totaal 2150 jaren omvat en dat net is aangevangen, is 'de Gouden Eeuw', waarin de mensheid een ongekende bewustzijnsgroei zal doormaken. Wij beleven anno 2012 op materieel nivo vooral de afbraak en het verval van de oude wereld, maar in de hogere dimensies, is deze 'Gouden Eeuw' al in volle ontwikkeling en stromen vele krachtige vernieuwende impulsen door de etherische wereld. Dit zijn de kosmische opstandingskrachten en wedergeboorteprocessen waar wij allemaal deel aan hebben.

Christus, de manifestatie van onvoorwaardelijke Liefde

Het Christusbewustzijn, Boeddhabewustzijn of kosmisch bewustzijn, zijn allen termen die min of meer hetzelfde aanduiden. De Partij voor de Liefde is een universele beweging die alle wereldreligies, mystiek en de gnostiek wil verenigen. Wij zijn tot het inzicht gekomen, hoe dwaas het is om de Eenheid van alle religies, de eenheid van de mensheid te ontkennen. De centrale boodschap van Christus en alle grote leraren en profeten is universeel en wij leren elke dag meer ovoorwaardelijk lief te hebben.

Eenheid

De woorden Christus of Christusbewustzijn zijn op geen enkele wijze het bezit van de westerse christelijke kerken, maar universele begrippen voor een wezen of bewustzijn dat één is met God, of anders gezegd een bewustzijn dat zich één weet met alles en iedereen, in leven en Liefde. Wij zijn allen één in God, want God is de allesomvattende Eenheid en er is niets buiten God, dan illusie en illlusies zijn niet werkelijk.

De Gouden eeuw van Aquarius

Hoewel de meeste mensen en zelfs astrologen het niet beseffen is het Waterman tijdperk volgens de kosmische klok op 4 juli 2005 begonnen en officieel ingeluid op 22 maart 2010 door Saint Germain, de hierarch van Aquarius.

Moderne openbaring van Gods Woord 

Hoe en wat weten wij van Saint Germain de hiërarch van Aquarius? Zoals altijd zijn er boodschappers van God op aarde, die een profetische visie ontvangen en als boodschapper naar de mensheid worden gezonden, opdat de mensheid niet verstoken blijft van Gods Woord. Deze boodschappers worden overschaduwd door de Heilige Geest en kunnen zo als instrument van God, die spreekt via de ten hemel gevaren Meesters, worden geïnspireerd tot hun werk.

Indien het nodig is dat een ten hemel gevaren Meester, zoals Jezus, Boeddha of Saint Germain direct tot de leerlingenschare spreekt kan de toespraak door de Meester gedicteerd worden aan een daarvoor getrainde boodschapper. Deze dictaties vormen het hart van de moderne openbaringen, die via de universele mysterieschool worden gepubliceerd. Dit als korte toelichting op de dictaties die u op onze sites vindt.

Tot en met 2012 en wellicht nog langer, afhankelijk van de collectieve reactie van de mensheid, beleven we het zogenaamde 'Einde der tijden' een periode van transitie, het ontbinden van de oude wereldbewustzijn en de collectieve geboorteweeën van de Nieuwe Tijd, met ingrijpende transformaties in het collectieve bewustzijn.

(notitie: Anno 2020 is mij gebleken dat onze officiële jaartelling 8 jaar vooruit loopt op de oorspronkelijke jaartelling zoals die in Ethiopische jaartelling wordt gehanteerd. Volgens die jaartelling leven we in 2020 dus eigenlijk in 2012!!!)

Op dit moment zijn er maar weinig mensen die begrijpen waar wij hier over spreken en zij zullen het idee van een Partij voor de Liefde wellicht vaag vinden. Dit zal echter snel veranderen naarmate er meer mensen het Christusbewustzijn ontwikkelen. Het collectieve bewustzijn zal verhoogd  en verruimd worden door de inspanningen van een relatief kleine groep mensen, de spirituele voorhoede van de mensheid, die er in slaagt om het Christusbewustzijn in min of meerdere mate te realiseren.

Wanneer het kritische omslagpunt wordt bereikt ( en inmiddels anno 2012 is dit punt bereikt!) zullen de aarde en haar evoluties in een opgaande spiraal van frequentieversnellingen geraken en zal het innerlijke Licht in de mensen steeds krachtiger worden. Alles komt aan het Licht en de duisternis zal moeten wijken.

Samen op weg naar universele spiritualiteit - De weg van het Hart

Uit gesprekken met vrienden over onze partij of beweging voor de Liefde blijkt de behoefte om praktisch samen te werken groter te worden. Daarom is het goed stil te staan bij de randvoorwaarden die we in ons zelf moeten creëren om succes te hebben. We leren luisteren naar de Stem van onds Hart.

De gevoeligheid voor de geestelijke leiding die achter onze beweging staat is voorwaarde voor vooruitgang. Gehoorzaamheid aan de innerlijke leiding ( de stem van de Stilte in ons Hart) maakt dat wij minder omwegen maken en ons doel niet missen.

De Partij voor de Liefde is een vereniging van mensen die bereid zijn in een proces van voortdurende zelftranscendentie, ( zichzelf overstijgen in zelfbeeld en bewustzijn) te staan. Immers wanneer wij de Goddelijke onvoorwaardelijke Liefde willen uitdragen kan dit alleen als wij die Liefde in toenemende mate belichamen en zijn. 

Wij moeten constateren dat maar weinig mensen op aarde beantwoorden aan het ideaal van de Goddelijke onvoorwaardelijke Liefde zoals dat door de grote wereldleraren is voorgeleefd.

Blijkbaar is het niet zo eenvoudig voor ons aardse stervelingen om onvoorwaardelijk lief te hebben. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat wij een schijn identiteit hebben aangenomen, het ego, dat ons verhindert om te zijn wie we werkelijk zijn.

Het overwinnen van dit ego, het lager zelf, de draak of de antichrist is het thema van vele mythes, legenden en de basis van de mysteriescholing. Het veronderstelt dat wij een diepgaand inzicht in de menselijke natuur krijgen en antwoorden vinden op de grote levensvragen.

Hoe anders kunnen wij het pad volgen dat leidt naar bevrijding van het ego? Wanneer wij ons verenigen in Liefde zullen we bereid moeten zijn deze weg tot het glorieuze doel te volgen.

Vrijheid

De innerlijke leiding gehoorzamen is niet een rigide commandostructuur volgen die ons van boven wordt opgelegd, zoals in een leger op aarde. Wij zijn het Zelf die aan het roer staan, in eenheid met de Grote Geest.

Wij zijn vrij om te kiezen voor Eenheid en het Leven, of voor afgescheidenheid en de dood. Vrijheid is inherent aan de Liefde. Zonder Vrijheid kan de Liefde niet zijn. Immers Liefde is onvoorwaardelijk en laat de ander en jezelf vrij. Liefde is vol leven en het leven is Liefde evenals wij in diepste zin uit Liefde geschapen zijn.

Gelijk(waardig)heid

We beseffen dat we allen medescheppers zijn van onze hemelse ouders en dat we hier zijn om Moeder Aarde en al haar evoluties te verheffen. Oude volkswijsheid en alle universele wereldleraren leren: 

“Verbeter de wereld en begin bij jezelf, want jij bent de wereld!” Zoals jij denkt dat de wereld is, toont de wereld zich aan jou, want de kosmos werkt als een spiegel waarin wij ons zelf zien en alles zich toont zoals wij het op die spiegel projecteren. De wereld is zoals wij haar uit ons zelf scheppen.

Wanneer wij scheppen vanuit het ego, vermeerderen wij de illusies, scheppen wij echter vanuit het Hoger Zelf, of Christus in ons, dan werken we mee aan het vestigen van Gods Koninkrijk. Wanneer wij ons overgeven aan de innerlijke arbeid en het Pad of de scholingsweg gaan, verheffen we niet alleen onszelf, maar alles en iedereen waar we mee verbonden zijn.

Wij zijn deel van het Grote Zelf. Ons werkveld is dus vooral gelegen in onszelf. Het koninkrijk is in jou! De deelname aan onze beweging vraagt vooral innerlijke activiteit. We gaan aan de slag met de grote levensvragen, komen tot inzicht en begrip en volgen de leringen die wij innerlijk ontvangen. Verbeter en zuiver dus je eigen visie, werk aan je onderscheidingsvermogen en je dialoog met God en het Hoger Zelf, die ons altijd bijstaan.

Broederschap

Wij zijn niet naïef en beseffen dat er een innerlijke en uiterlijke vijand bestaat die er alles aan zal doen om te verhinderen dat wij ons doel bereiken.

De innerlijke vijand is het ego, de uiterlijke vijand het ego van anderen en het collectieve ego of massa –bewustzijn, kortom de geest van de antichrist. De Liefde oordeelt echter niet en maant ons zelfs onze vijanden lief te hebben gelijk Jezus leert. 

Liefde brengt waarachtige broederschap, gelijkwaardigheid, vrijheid en vrede op aarde, daarom willen wij worden wie en wat wij zijn, kinderen van de Liefde, kinderen van God.

Spirituele politiek

Hoewel het niet een doel op zichzelf is, wil onze beweging ook politiek maatschappelijk actief zijn en een politieke visie ontwikkelen.

De leiding van een bedrijf, een organisatie, gemeente, provincie of land zou diep doordrongen moeten zijn van het beginsel van de onvoorwaardelijke Liefde. Alleen dan zal haar werk heilzaam zijn voor de organisaties of landen die zij besturen. Vandaar dat onze partij ook "Partij voor de Liefde in Bestuur & Overheid" is genoemd.

Momenteel verdiepen wij ons in de sociocratische organisatievorm omdat deze recht doet aan een verbetering van het beginsel van democratie. Niet langer worden besluiten genomen op basis van een meerderheid, maar op basis van consent ( geen beargumenteerd overwegend bezwaar).

Het is nu echter nog niet het moment om onze visie op specifieke politieke onderwerpen naar buiten te brengen, daar wij prioriteit geven aan het vormen van onze eigen organisatie.

Roeland Solcer   

Opmerking: De eerste publicatie van dit artikel was op 2 juni 2007 (Naderhand zijn er kleine veranderingen aangebracht)

Deel 2 volgt hier onder...

3foldflame circle

Wat wil (de Partij voor) de Liefde?  (2)

Jezus leert ons dat de Liefde het hoogste en enige gebod is. Begrijpen we ten volle wat dat wil zeggen? Zegt de schrift ook niet: “Het Licht is in de wereld gekomen, maar de wereld heeft het niet begrepen” ?

Het wereldse dualistische denken kan absolute beginselen zoals de Liefde of God niet begrijpen. Het denkt immers in tegenstellingen en Liefde en God hebben geen tegenhanger. Jawel zegt u nu misschien, dat zijn toch, “haat en de duivel” !

Nou nee, die vlieger gaat niet op voor een spiritueel wakker mens. Waarom niet? Omdat Liefde en God van een hogere orde zijn, ze zijn niet van deze (schijn) wereld, waar alles in dualitieit en tegenstellingen bestaat.

In de werkelijke wereld, het koninkrijk van God bestaan geen absolute tegenstellingen, maar is alles één. Het is een ander hoger bewustzijnsveld, waar geen fundamentele afgescheidenheid bestaat. Dit betekent dus dat wanneer er Liefde is, of wanneer de Heilige Geest er is, het koninkrijk van God even manifest wordt op aarde!

Waar Liefde of God even “zichtbaar”worden op aarde, daar is het Koninkrijk der hemelen manifest. Je zou dus kunnen zeggen, de Partij voor de Liefde wil het Koninkrijk van God op aarde brengen!

Weer zoiets wat een werelds mens onmiddellijk in een lachstuip zou brengen en hoewel ik toegeef dat het vanuit de huidige oppervlakkige wijze van kijken een krankzinnige uitspraak lijkt, is het niettemin een volstrekt correcte en wetenschappelijk geformuleerde doelstelling!

Geen nieuwe wijn in oude zakken

Een nieuwe beweging en partij in wording voor een nieuwe spirituele en dus holistische kijk op politiek. Waarom? Omdat de oude politiek niet meer werkt!

Ook de manier waarop we ons presenteren en tot een organisatiestructuur komen, hoe we te werk gaan als beweging, dat zal anders gebeuren dan tot nog toe gebruikelijk was, bij de oprichting van een partij. Hoe anders, dat weten we niet precies, want we laten ons leiden door inspiratie en intuitie. 

De veranderingen die nodig zijn op alle gebieden van het leven en de maatschappij zijn een logisch gevolg van de veranderingen die momenteel in een snel tempo optreden in het bewustzijn van de mensen als gevolg van spirituele en kosmische invloeden.

Eenvoudig gezegd komt het neer op een verhoging van de trillingsfrequentie van het collectieve menselijke bewustzijnsveld als gevolg van de “wederkomst van de kosmische en de planetaire Christus.”

De Christus is de manifestatie van God in de Zoon of Dochter van God, als Christusbewustzijn, dat het Licht der wereld is.

Wat wij doormaken is de volgende evolutiesprong van het menselijke bewustzijn dat steeds gevoeliger wordt voor de fijnstoffelijke werelden die een hogere frequentie hebben dan de zichtbare wereld.

Deze spirituele werelden worden ook wel aangeduid als hogere dimensies in tegenstelling tot de fysieke wereld, de driedimensionale wereld die wij kennen als de mentale emotionele en de stoffelijke wereld, waarin alles uit dualiteit en tegenstellingen bestaat, de wereld van het ego. 

De uitbreiding en frequentieveranderingen van het bewustzijn levert in individuele mensen problemen op afhankelijk van hun geaardheid, hun plaats op de spirituele ontwikkelingsladder, hun genetische make up en de mate waarin zij zijn voorbereid op de huidige transformaties. Dit alles wordt samengevat in het begrip 'karma'.

De spirituele voorhoede van de mensheid

Zij die wakker aan het worden zijn zien in dat het hoog tijd is om andere prioriteiten te stellen, om radicale veranderingen door te voeren. Zij zien in dat het egotijdperk en haar materialistische en dualistische wereldvisie een doodlopende weg is en verkennen nieuwe wegen, zoeken verlichting en bewustzijnsgroei.

Zij zien dat de mensheid bezig is zichzelf en de planeet te vernietigen door onwetendheid. Zij beseffen dat ze hier op aarde zijn om in deze overgangstijd een bijdrage te leveren aan de geboorte en ontwikkeling van de Nieuwe Mens aan het begin van de Eeuw van Aquarius en het einde van het Kali Yuga.

Wat is nodig om het tij te keren?

1. Een spirituele en universele mens en wereldvisie!

Waarom? Omdat er een visie over de aardeontwikkeling en het doel van de mens op aarde bestaat in harmonie met de grote spirituele wetten en het eerste gebod van de onvoorwaardelijke Liefde voor al wat is en voor de eerste oorzaak die wij kennen als God.

Wanneer wij deze visie belichamen verhogen wij het collectieve bewustzijn in trilling en helpen wij de mensheid en de aarde op te heffen naar een meer verlichte staat van ontwikkeling.

Deze visie wordt in het bewustzijn geboren op basis van spirituele ontwikkeling, waardoor het bewustzijn verruimt en wij meer bewust deel hebben aan de geestelijke wereld.

2. Mensen die deze visie en levenshouding belichamen en die in staat worden gesteld deze visie uit te dragen en in praktijk te brengen

De spirituele en holistische visie op menswording en de daarmee verbonden scholingsweg is dus een voorwaarde voor de mensheid in het algemeen en in ons verband voor de politici en leiders in de Nieuwe Tijd.

Vandaar dat de innerlijke scholingsweg veel aandacht krijgt in onze gelederen.

3. Voldoende maatschappelijk draagvlak om eerst op kleinschalige wijze en experimenteel gestalte te geven aan projecten die dienstbaar zijn aan het verwezenlijken van de uiteindelijke doelstelling, het vestigen van Gods koninkrijk van de Liefde op aarde!

 

Moeder Aarde een leerschool

De Partij voor de Liefde wil mensen verenigen die een spirituele ontwikkelingsweg gaan en op basis van een ruimer en meer verlicht bewustzijn, op alle gebieden van de samenleving veranderingen willen doorvoeren.

Het gaat hier om de implementatie van spirituele of geesteswetenschappelijke kennis om te komen tot herstel en genezing van de mens en de aarde.

Het gaat uiteindelijk om de keuze voor Eenheid, Liefde en het Leven in plaats van de keuze voor verdeeldheid haat en dood. Omdat de eerste categorie van een hogere orde is als de laatstgenoemde, gaat het dus om een verticale ontwikkeling omhoog, ofwel om een positieve spiraal van ontwikkeling in de richting van de hemelvaart! (Eng.=Ascension)

Menswording

Spiritualiteit, spiritueel bewust zijn is het besef dat er achter het dagelijkse aardse leven en haar noden en behoeften altijd een hoger geestelijk doel bestaat waarvoor de mens op aarde is. Dit hogere plan, ook wel ons Goddelijke Plan genoemd, wordt naarmate wij opgroeien intuïtief aangevoeld en herkend, wanneer wij een goede opvoeding en goed onderwijs hebben gekregen, waarbij ware menswording centraal staat.

Vanwege haar spirituele doofheid en blindheid is de mens in het algemeen zich niet meer bewust van het hogere geestelijke leven. De natuurwetenschap maakte enkele eeuwen grote vooruitgang en het leek even of alle religieuze en spirituele tradities achterhaald waren en God werd dood verklaard.

Het zich emanciperende “ hoofd denken” dat het “denken met het hart “ domineert, sluit een harmonische samenwerking van hoofd en hart uit waardoor mystiek en spiritualiteit, die zich ontrekken aan onze aardse zintuigen, tenslotte werd verwezen naar de prullenbak.

De rampzalige gevolgen van deze ontwikkeling zagen we in de historie en zien we nu aan het begin van de 21 e eeuw, overal om ons heen. De mens los van de Geest of God is gedoemd zichzelf te vernietigen.

De geestloosheid van moderne samenleving en politiek zien we in de aanbidding van het gouden kalf (geld) en de uiterlijke schijn (b.v. het kunstmatige schoonheidsideaal van mannen en vrouwen), het domme en zinloze oorlog voeren, het bestaan van armoede en onrecht op enorme schaal, het slechte onderwijs waarin geestelijke ontwikkeling geen plaats heeft en tenslotte in de wijze waarop wij ondanks de talloze waarschuwingen, gewoon doorgaan om de planeet en onszelf te vernietigen.

Blijkbaar is de mensheid zo afgestompt dat de meest vreselijke ramp scenario's ons niet echt doen besluiten om het roer om te gooien.

Onze politieke leiders maken goede sier met halve maatregelen, maar het ontbreekt hun aan visie moed en daadkracht om radicaal het roer om te gooien. Dit is het gevolg van hun beperkte visie op zichzelf en de wereldontwikkeling.

De mens op aarde is een wezen in ontwikkeling en de mens wordt pas waarlijk mens wanneer hij zijn Hoger Zelf of Christuszelf integreert met zijn stoffelijke manifestatie. Pas dan realiseren wij onze ware identiteit. Jezus Christus is één van de vele voorbeelden die deze menswording, demonstreerde en hij riep ons op zijn voorbeeld na te volgen, want zoals Hij leerde, wij zijn allen volstrekt gelijkwaardige kinderen van God.

Eenheid

Spiritueel ontwaakte mensen zijn zich bewust van het feit dat zij in 2 werelden leven, namelijk de materiële en de geestelijke wereld en dat zij zich slechts onderscheiden in vibratie of trillingsfrequentie en uiteindelijk één geheel zijn!

De moderne wetenschap nadert het gebied van kennis waar de oude ingewijden van de mysteriën uit alle culturen al van spraken.

Het probleem van de huidige generaties is dat veel mensen, niet of nauwelijks meer herinnerd worden aan het plan dat de ziel heeft gemaakt voordat zij op aarde reïncarneert.

De meeste mensen hebben er tegenwoordig geen weet van dat zij vooraleerst spirituele wezens zijn en dat onze essentie ver voorbij de zichtbare wereld existeert in andere dimensies en hogere trillingsfrequenties.

Omdat hun spirituele zintuigen niet ontwikkeld worden en verdorren ervaren zij de geestelijke wereld niet meer. De antichrist krachten in de wereld doen er vervolgens alles aan om de ontkenning van het bestaan van de geestelijke wereld en God te versterken in het onderwijs, de media e.d.

De meeste mensen zijn gericht op de stoffelijke wereld en ervaren en erkennen voornamelijk de trillingsgebieden van het materiële leven, terwijl de levende ziel en de Geest worden ontkent, omdat men hen niet ervaart!

Onbewust heeft natuurlijk iedereen toch deel aan het geestelijke leven en omdat de kosmische invloeden ons bewustzijn versnellen zien we gelukkig ook de eerste tekenen van een collectief ontwaken.

De geest van de antichrist wil ons echter in haar greep houden en tracht met alle macht haar duister spel aan de mens op te leggen. De antichrist of Big Brother is heer en meester in zijn wereld van illusies, die op aarde regeert. 

De mens is zijn slaaf geworden, waarbij geld de teugel is waarmee wij in toom worden gehouden. Geld = aardse macht die het ego zoekt en waar zij haar waarde aan ontleent.

Onderwerp je je niet aan het ego, de innerlijke antichrist, dan wordt je spoedig herkend als een rebel in de maatschappij en als je dan ook nog in opstand komt tegen de uiterlijke antichrist, tegen het gouden kalf en Big Brother, dan heet je al gauw terrorist of staatsgevaarlijk, zelfs als je geweldloosheid en Liefde predikt. De voorbeelden van Jezus en Ghandi zijn duidelijk genoeg.

Het Goddelijke Plan

Veel tijd voor besluiteloosheid en ontkenning is er niet meer We naderen snel het punt in de tijd dat we collectief het de vierde dimensie bewust worden. Velen denken dat dit het geval zal zijn rondom de winterzonnewende van 2012. Voor de hooggevoelige mensen is de transformatie van het bewustzijn al een tijd gaande.

Duidelijk is dat de oude driedimensionale benadering van de werkelijkheid geen antwoorden geeft voor de mondiale problemen waar we ons voor gesteld zien.

In de Nederlandse politiek zien we dit aan het begin van de 21 e eeuw in de teloorgang van de gevestigde partijen en de opkomst van nieuwe bewegingen.

Omdat het eerste decennium van de eeuw een duidelijke overgangsfase is kunnen we inderdaad uitzien naar meer structurele wijzigingen in het 2 e decennium.

Vele mensen blijven krampachtig vasthouden aan vermeende zekerheden die het driedimensionale bewustzijn denkt te hebben, maar steeds duidelijker blijkt dit een illusie.

Gaan wij er toch mee door dan blokkeren wij onze evolutie en raken we nog verder achterop ten aanzien van het Plan voor deze planeet. De mens kan het draaien van het karmische wiel niet stopzetten en blijven ontkennen want de tijd klok tikt onverbiddelijk door.

Niets is blijvend hier op aarde en de Geest maant ons dat de tijd is aangebroken van de laatste strijd en het oordeel. Individueel en in kleine groepen worden bewustzijnsdoorbraken gemeld naar de hogere dimensies en contacten met geestelijke wezens die daar existeren en steeds meer mensen worden gevoelig voor de geestelijke wereld.

Deze groeiende groep van hooggevoelig wordende mensen ontdekt andere dimensies van het bestaan en begint deze te onderzoeken. Intuitie, inspiratie en paranormale ervaringen zijn algemeen geaccepteerd en wetenschappelijk vastgesteld. De mens begint te beseffen dat de dood geen absoluut einde is maar een geboorte in de geestelijke wereld.

De gedachte dat reïncarnatie behoort tot de cyclus van de aardse leerschool werpt een groter licht op een werkelijkheid die inderdaad meer dimensioneel is dan de drie bekende dimensies van de fysieke mens.

Iedere mensenziel heeft voor haar incarnatie op aarde in overleg met zijn geestelijke leraren, een Plan gemaakt van de belangrijke doelstellingen voor het komende aardse leven.

Dit plan behelst het afbetalen van karmische schulden aan het leven en andere zielen. Het behelst ook een specifiek pakket van te ontwikkelen karaktereigenschappen en de daarbij horende ervaringen om bepaalde onvolkomenheden of zwakheden te overwinnen en ook heeft het bij de geestelijk gevorderde zielen aspect van een bijdrage aan het grotere Goddelijke Plan voor de mensheid en de aarde.

Immers de geestelijk ontwaakte mens wordt zich bewust van zijn roeping om een medeschepper met God te zijn.

Dit laatste aspect wordt wel ons "Dharma" (Boeddhisme) genoemd en komt tot uitdrukking in “de heilige arbeid ‘of het spirituele werk dat wij in het leven willen verwerkelijken.

 

Innerlijke scholing

Wanneer wij tijdens het aardse leven het ego opgeven en laten versterven kunnen wij zonder fysiek te sterven opnieuw geestelijk geboren worden. Dit weten is de basis voor een geestelijke scholingsweg naar verlichting en de bewustwording van de innerlijke Christus, de Zoon of Dochter van God die wij in diepste wezen zijn. De universele mysterieschool is van alle tijden en krijgt in de gelederen van de Partij voor de Liefde haar rechtmatige plaats terug in de samenleving.

Via intuitie, inspiratie en innerlijke leiding worden wij gewekt voor de geestelijke realiteit die ons bewust maakt van andere verantwoordelijkheden dan die wij op aarde al hebben als biologische wezens.

Het morele geweten van een mens is een graadmeter van de mate waarin wij geestelijk zijn ontwaakt. Daarom kan Liefde niet afgedwongen worden. Het vermogen om lief te hebben en te vergeven is recht evenredig met de ontwikkelingsgraad van ons bewustzijn...

Het huidige , maar gelukkig tijdelijke probleem is dat deze spirituele voorhoede een ruimer bewustzijn heeft ontwikkeld ten opzichte van de massa en dus niet makkelijk te begrijpen is voor de meer driedimensionaal ingestelde mens.

Het is alsof we moeten uitleggen aan iemand die (kleuren) blind is wat kleuren zijn. Eerst bestaat er het ongeloof over het bestaan van kleuren en pas als dat doorbroken is kunnen we proberen hen een idee te geven de verschillende kleuren die er zijn en een scholingsweg onderwijzen om  ziende te worden of in ons geval het spirituele bewustzijn te ontwikkelen.

Vandaar dat er in de eerste fase van het lidmaatschap van de Partij veel aandacht zal zijn voor genezing en scholing van onszelf. Het doorlopen van de innerlijke scholingsweg is een vruchtbare onderneming en een ieder die hier ernst mee maakt zal dan ook de zoete vruchten hiervan kunnen oogsten.

Niet alle leden van onze beweging zullen politiek actief willen worden. Het overgrote deel zal behoefte hebben in andere werkgebieden actief te zijn. De hoop is dat er moedige mensen zullen opstaan die geroepen en in staat zijn om een leidersrol te bekleden in de vreedzame revolutie die wij voorstaan.

 

Geen traditioneel partij programma

De Partij voor de Liefde heeft een eenvoudig partijprogramma. Alle standpunten en beslissingen die moeten worden (in)genomen worden langs de maatlat van de onvoorwaardelijke Liefde gelegd. Meer concreet wordt dit verwoord in het gebod dat Jezus Christus ons gaf: Heb GOD lief boven Alles en je naaste gelijk jezelf

Nog anders wordt dit verwoord in het Partijprogramma van de PvdL

Dit betekent dat wij ons steeds afvragen, wat is wijs, wat is de Wil van God of wat wil de Liefde dat wij doen?

Het is altijd de balans van Liefde Wijsheid en Wil, die in gezamenlijke eenheid de beste uitkomst geeft, mits we natuurlijke een waarachtige spirituele visie hebben op de voorhanden zijnde situatie of problematiek.

De drievoudige vlam in de geheime hartkamer is dan ook tot partij symbool gekozen.

Niet vooraf maar in het moment dat dat gevraagd wordt zullen wij antwoorden formuleren of standpunten innemen; wakkerheid is de eerste vereiste!

Wakkerhied voor de Aanwezigheid van de Heilige Geest, die ons zal inspireren en leiden om datgene te zeggen of te doen, dat nodig is. 

 

4 mei 2009. 

Roeland Solcer

Oprichter van de PvdL

 

Gerelateerd: 

Partij voor de Liefde wil een revolutionaire wijziging van het monetaire stelsel

De Financiëel economische crisis

Verslag van een Alchemisch experiment (deel 1 t/m 3)

Historische ontwikkeling van de Partij voor de Liefde

 

Additional information