'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Verslag van een alchemisch experiment

 GodLove

Verslag van een alchemisch experiment

17 jaar geleden zei Pim Fortuyn, het is 5 voor 12, niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Hij had het over immigratie en vooral over de Islam. Inmiddels is het mijns inziens 5 over 12 en eindelijk begint de bevolking wakker te worden.. Maar zijn we niet te laat? In zijn interview met Jensen rond kerst 2019 zei Thierry Baudet al dat hij soms “met de moed der wanhoop” vecht voor de idealen van Forum voor Democratie. En kijk naar Wilders, de man heeft geen enkele bewegingsvrijheid zonder zware bewaking.

“All you need is love ?"

Het was Liefde die mij dreef, toen ik in 2006 naar aanleiding van deze. problemen en het uiteindelijk negeren door de overheid van de uitslag van het referendum over een EU grondwet, mijn creatieve inspiratie en  intuïtie volgde en een maatschappelijke visie en idee wilde ontwikkelen via wat ik noemde een “ Online Mystery Play for the New Age” met de titel : “KIES PARTIJ VOOR DE LIEFDE”. Liefde voor God, de schepping en alle schepselen, maar ook voor ons land , haar cultuur en historie en niet in de laatste plaats Liefde voor de zo zwaar bevochten Vrijheid en Soevereiniteit en universele waarden zoals Waarheid en Gerechtigheid.

Het was Liefde die soms de vorm aannam van een heilige woede omdat ik al vele jaren inzag dat onze politieke leiders door hun beleid, ons land, onze cultuur, onze soevereiniteit en onze vrijheid aan het verkwanselen waren en dat de waarheid over de wil van het volk steeds meer geweld werd aangedaan. Maar ook vanwege grote zorg over het vaccinatiebeleid van de wereldwijde overheden die in de loop van de afgelopen 70 jaar steeds lijken aan te sturen op massale ( verplichte) vaccinatie tegen van alles en nog wat waarvan ik in mijn werk als homeopaat en natuurgeneeskundig therapeut de gevaren en risico’s maar al te goed leerde kennen. Ook werd ik mij als gezondheidswerker gedurende 40 + jaar steeds bewuster van de nadelen van de symptoombestrijding met petrochemische geneesmiddelen ( Big Pharma ) en de nog te weinig onderkende zeer schadelijke omgevingsfactoren die de bevolking alleen maar zieker maken zoals chemtrails (geo-enigineering) en straling (2,3,4,5G). Een ander voorbeeld waar ik me grote zorgen over maakte was het monetaire systeem van private centrale banken en de wijze waarop dit systeem van geldcreatie uit het niets, waar vervolgens  rente over gevraagd wordt, de hele mensheid gewoon tot slavernij gebracht heeft.

Het werd me gaandeweg steeds duidelijker dat dit alles niet toevallig was hetgeen bevestigd werd door talloze boeken, artikelen, documentaires en onderzoeken, die anderen hebben gepubliceerd. Serieuze kritische onderzoekers tonen aan en komen tot de conclusie, dat er op talloze gebieden leugens, halve waarheden en propaganda aan het grote publiek worden verkocht.

Ook zag ik gedurende 50 jaar hoe Nederland veranderde onder invloed van een eindeloze stroom allochtonen met in meerderheid een Islamitische achtergrond, Velen waren met mij verontwaardigd  en boos omdat de EU steeds meer macht naar zich toe trok, terwijl het Nederlandse volk in het referendum van 2005 toch duidelijk “NEE” had gezegd! Wij willen vanzelfsprekend onze eigen wetten en regels blijven bepalen als soevereine natie.

De zorgvuldig door meerdere generaties Nederlanders opgebouwde welvarende verzorgingsstaat en haar reserves werden en worden misbruikt om honderdduizenden in meerderheid werkeloze immigranten en asielzoekers, gedurende vele decennia te verzekeren van een inkomen, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. om uiteindelijk te bezwijken onder de massaliteit van de instroom. We zien in heel Europa grote toename van conflicten,  terrorisme, criminaliteit en geweld en het aandeel van Nieuwe Nederlanders met een strafblad is heel groot. Kortom de huidige, meestal  illegale massale immigratie van niet Westerse en vaak onderontwikkelde  gelukzoekers is een ramp voor dit werelddeel en ons land en moet zo snel mogelijk  gestopt worden.

Het tragische lot van Pim Fortuyn in 2002, de moord op Theo van Gogh in 2005, de wederwaardigheden van Hirschi Ali en de collectieve trauma’s die wij Nederlanders daarmee opliepen  speelde ook een grote rol om op zoek te gaan naar een maatschappelijke politieke visie die ons dichter bij de geprofeteerde Gouden Eeuw zou kunnen brengen.

Immers het visioen van een komende meer spirituele cultuurperiode, ook wel aangeduid als de eeuw van de Waterman is mij als babyboomer niet ontgaan.

De revolutionaire musical “Hair”, de hippiebeweging, en vele andere culturele verschijnselen  hadden bijgedragen aan de hoop op en de verwachting van een meer verlichte en vredevollere toekomst, ondanks de enorme problemen die we nog moesten oplossen.

Als jonge mensen trokken wij ons het lot van minder bedeelden op aarde enorm aan, hoewel we natuurlijk naïef waren. Nu 50 jaar later is die zorg onverminderd, maar de overtuiging dat we met de EU, de VN, het NWO open grenzen immigratiebeleid  en Agenda 20-30 op de verkeerde weg zitten, is alleen maar groter geworden..

Decennia lang had ik mij naast mijn beroepsmatige studie van  alternatieve geneeswijzen, verdiept in vele aspecten van het Esoterisch Christendom, van de Antroposofie en de leer der Rozekruisers en de Mysteriescholing van de “ten hemel gevaren Meesters, waarvan Jezus Christus de meeste bekendheid geniet. Dit had mijn spirituele mens en wereldbeeld verdiept.

Als er een intelligent plan ten grondslag ligt  aan de ontwikkeling van het bewustzijn, dan volgt daar uit dat er ook een Goddelijk (geestelijk ) bestuur is voor de aarde. Spirituele leringen spreken over een college van ten hemel gevaren Meesters, die deze taak hebben aanvaard. De vraag is in hoeverre en op welke wijze dit bestuur, met in acht neming van de “vrije wil” van de mensen, haar taken kan vervullen en  hoe wij kunnen meewerken aan het realiseren van Gods Wil in bijvoorbeeld de (geo-) politiek.

Het antwoord is eenvoudig. Naarmate er meer mensen op aarde zijn die gevoelig zijn voor inspiraties van het Hoger Zelf ( Christus in de mens) zal Gods Wil zich meer kunnen manifesteren.Als we het Christusbewustzijn collectief ontwikkelen, werken we mee aan het op aarde brengen van het Koninkrijk der Hemelen. Het is mogelijk dualisme, onze tijdruimtelijke wereldbeeld van tegenstellingen in het bewustzijn te transcenderen. De ontwikkeling en uitbreiding van ons bewustzijn is dus de sleutel tot de oplossing van alle raadsels en mysteriën.

Eindtijd?

Een veel besproken thema van de huidige wereldsituatie die een “Eindtijd” wordt genoemd zou door Jezus beschreven zijn in Mattheus 24.Deze periode is een overgang waarin de mensheid van het astrologische Vissen Tijdperk  het Waterman Tijdperk betreedt. In die zin is het een eindtijd, maar ook een nieuw begin.  Onze Tijd wordt daarom ook in verband gebracht  met de Wederkomst van Christus en het “Oordeel van God over de wereld”.

Veelal wordt verwezen naar de profeten van het Oude Testament en het boek “Openbaringen” met haar Apocalyptische boodschap, die onze tijd zouden beschrijven.  Maar is dat wel zo? Nader onderzoek bevestigt dat de profetieën zoals beschreven in het boek Openbaringen in ieder geval ten dele ook betrekking kunnen hebben op de periode rond 70 AD.  Ook zijn er historische aanwijzingen die de authenticiteit van het boek Openbaringen in twijfel trekken.

Uit onderzoek zou blijken dat het feitelijk niet door Johannes de leerling van Jezus zou zijn geschreven..

Als dit waar is, dan heeft dat nog al wat consequenties, immers een groot deel van de wereldbevolking zou dan gigantisch misleid en gehersenspoeld  zijn, want de moderne eindtijd visie is in bijvoorbeeld de Hollywood filmindustrie en tal van “doom en gloom” profetieën, waaronder die over “Global warming” en “climate change”, beschreven, besproken of verfilmd. Zelfs kinderen schijnen er tegenwoordig slapeloze nachten van te hebben. Hoe dan ook, we moeten voorzichtig zijn met het als leidraad plakken van het boek "Openbaringen" op onze huidige tijdlijn...

Onvoorwaardelijke Liefde

Universele onvoorwaardelijke Liefde voor God, de schepping en onze medemens is een prachtig ideaal, dat de hopelijk allen in principe kunnen onderschrijven, maar in de praktijk van de politieke werkelijkheid heb je te maken met vele belangen van even zoveel belangengroepen en individuen die niet persé vanuit dit ideaal opereren.

LoveLightBovendien, wie kan van zichzelf te zeggen dat hij of zij altijd in staat is om deze onvoorwaardelijke Liefde dagelijks in alles, in praktijk te brengen? Anderzijds, is het een utopisch ideaal om Liefde in politiek te betrachten? Nee natuurlijk niet, zonder de “Aanwezigheid van Liefde” is er geen Licht noch Leven, in wat wij doen.

Hoe méér ik er over nadacht, hoe meer ik begon te beseffen dat er meer nodig was dan Liefde alleen, hoewel zonder Liefde alles tevergeefs zou zijn. Ik begon te begrijpen dat hoewel niemand een kant en klare routekaart heeft voor succes, Liefde, de “Aanwezigheid van Liefde“ succes mogelijk maakt. Zonder Liefde zijn onze werken dood.

Ieder weldenkend mens is van nature voor de Liefde, uitgaande van de overtuiging dat in ieder mens het zaad van de Liefde aanwezig is, omdat wij als spirituele wezens uit God die Liefde is, voortgekomen zijn. Wanneer mensen moeite hebben met de term “God”, raad ik ze aan om het woord door een ander begrip te vervangen zoals ‘De Bron’, of ‘Het Al’ of ‘De Oorsprong’, laat je niet afschrikken door het woord God. Ik zelf heb trouwens afstand gedaan van  alle kerken en tempels die door mensen zijn gemaakt en beschouw mijn medemens als een gelijkwaardige broeder of zuster ongeacht hun levensovertuiging , ras, politieke of religieuze overtuiging.  

Het koninkrijk is in ons, wij zijn zelf in feite de Tempel en kunnen in principe Licht  ontvangen van de Heilige Geest. Ons bewustzijn heeft vele verdiepingen en ons innerlijke leven, is ons Koninkrijk. De vraag is alleen, wie daar “Koning” is, het ego of de wedergeboren Christus in ons..

Partij voor de Liefde

De naam en het basisidee van het project waren geboren! Als metafysicus ontvang je inspiraties op het niveau van de archetypen die je vervolgens uitwerkt in de mentale en astrale  wereld en vervolgens kan zo een fysiek “lichaam” ontstaan ( in dit geval een initiatief, beweging of zelfs een politieke partij.) 

Vanaf het begin in 2006 werd het mij al snel duidelijk dat voorlopig alleen een online virtuele partij haalbaar was. Mijn taak als moderne sjamaan was het om de fakkel brandende te houden in het vertrouwen dat de ideeën wellicht door anderen zouden worden opgepakt. Het internet bood uitkomst. Online kun je een project verder brengen en kunnen ideeën worden gedeeld. En inmiddels is bewezen dat dat werkt! Met de opkomst van Forum voor Democratie ontstond een beweging zoals ik mij had voorgesteld.

Zoals gezegd is het Esoterisch Christendom het fundament waarop mijn online projecten gebouwd zijn. Dit zijn de spirituele leringen van Jezus, die hij 2000 jaar geleden voornamelijk met zijn directe leerlingen deelde, terwijl hij voor het grote publiek in ‘gelijkenissen‘ sprak.

In de intieme sfeer van het zijn directe leerlingenkring, kon Jezus dieper ingaan op de spirituele aspecten van zijn kennis, die bedoeld waren voor leerlingen die qua bewustzijnsontwikkeling er aan toe waren. De discipelen van Jezus waren mensen zoals u en ik, die gevoelig waren voor het Christuslicht en dat herkenden in Jezus, omdat het in henzelf ook aanwezig was. Tegenwoordig spreekt men wel van “lichtdragers”

Het georganiseerde Christendom van de Roomse kerk en alles wat daar pas 300 jaar na Christus is ontstaan, inclusief de talloze denominaties binnen de Christelijke kerken, had ik als jong mens al principieel verworpen. De  bewust wordende volwassen mens heeft steeds minder uiterlijke autoriteit nodig. Het Koninkrijk van God is in ons, het is ons bewustzijn zelf en als wij oprecht vragen of aankloppen ( mediteren, bidden, overpeinzen ) ontvangen wij antwoord. Als we dat ten volle beseffen hebben we uiteindelijk geen uiterlijke autoriteiten meer nodig. Alle antwoorden of bevestigingen komen dan  vanuit ons innerlijk, vanuit ons hart waarin het Christuslicht (de onvoorwaardelijke Liefde) is wedergeboren en geleidelijk tot wasdom komt.

De huidige wereldcrisis

De Partij voor de Liefde beschouwde aanvankelijk de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties als de basis van haar partijprogramma, temeer omdat deze verklaring op allerlei manieren over de hele wereld geweld wordt aangedaan, niet in de laatste plaats door de VN zelf die naar mijn mening een richting opgaat waar we ons ernstig zorgen over maken en waar dus de Partij voor de Liefde , zoals eerder vermeld, zich totaal niet in kan vinden .

Met de verkiezing van President Trump is er een Nieuw geopolitiek tijdperk aangebroken. We hebben hem vanaf het allereerste begin gesteund omdat ik wist dat hij een grote rol zou spelen zoals hij beloofde,  in het verslaan van de Globalisten van de Nieuwe Wereldorde, wat ons dichter bij de geprofeteerde “Gouden Eeuw van het Waterman Tijdperk” kan brengen, dat volgens de ten Hemel gevaren meesters al begonnen is.

De Luciferische / Satanische samenzwering van occulte elites, die door politiek correct Nederland altijd als “conspiracy theory” is weggezet bestaat natuurlijk wel degelijk. De Bijbel en de evangeliën zijn doortrokken van bewijzen dat de menselijke geschiedenis een kosmisch drama weerspiegelt waarin de menselijke ziel, oorspronkelijk geschapen in paradijselijke Eenheid en Harmonie met God en het Leven zelf, door interventie van Lucifer in een dualistische wereld van goed versus kwaad is gevallen, waaruit geen ontsnapping mogelijk lijkt. Maar zo vermeld de Bijbel ook, omdat de Universele Vader de mensheid zo lief heeft, zond hij ons zijn zoon, Jezus Christus de Verlosser of Messias, een rolmodel of voorbeeld om te volgen, dat ons laat zien dat door onvoorwaardelijke Liefde zelfs de dood kan worden overwonnen en de verloren Zoon ( of Dochter)  kan terugkeren naar het Vaderhuis.

President Trump, wordt ook In Nederland door de main stream media en de door haar gehersenspoelde massa al jaren weggezet als van alles en nog wat dat niet deugt, terwijl we dankbaar zouden moeten zijn dat Trump probeert te voorkomen dat de hele wereld onder het juk van een totalitaire VN wereldregering en een rijzende antichrist komt. Immers President Trump en  de Patriotten belichamen alles wat nodig is om de waanzin van de Luciferische Nieuwe Wereld Orde van de globalisten te stoppen. Als hij nog 4 jaar de kans krijgt, dan zal hij ook het huidige monetaire systeem met haar private centrale banken vervangen rosevoor een beter systeem onder controle van het volk, iets dat absoluut nodig is om de macht van de NWO elite te breken. Er is zoals eerder genoemd een ingrijpende hervorming nodig waarin wereldwijd staatsschulden worden gesaneerd en de goud standaard opnieuw wordt ingevoerd.

De Partij voor de Liefde was van het allereerste begin een supporter van Presidentskandidaat Trump, omdat hij duidelijk maakte waar hij voor stond. Trump is tegenstander  van het establishment. “Drain the swamp in Washington (and the world). Eindelijk een eerlijke politicus die erkende dat er een wereldwijde samenzwering bestaat en dat “The Deep State”, de schaduwregeringen in vrijwel alle landen de dienst uit maken.

Trump is terecht zeer kritisch ten aanzien van het reguliere “climate change” verhaal, vaccinaties, open grenzen en illegale immigratie, Hij is pro life in het abortusvraagstuk en heeft een oprecht geloof in God en Jezus Christus als verlosser van de mensheid. Voor officiële vergaderingen, wanneer hij met zijn teams samen komt wordt er eerst gebeden om Gods zegen. Hij is een liefhebbende vader en zeer succesvol zakenman, buitengewoon gezond, intelligent , slim actief en wakker ondanks zijn 72 + levensjaren.

Zijn gehele salaris als president schenkt hij weg en hij wil een totale hervorming van ons monetaire stelsel doorvoeren, iets wat absoluut nodig is om de macht van de bankenelite te breken. Hij werkt puur uit Liefde voor zijn land de Verenigde Staten van Amerika en is voor zeer vele mensen op aarde een lichtend voorbeeld van waar het naar toe moet als het gaat om nationale en geopolitieke ontwikkelingen.

Wat kunnen we verwachten in 2020?

Het is duidelijk dat we collectief als wereldbevolking op een kruispunt staan. Als de globalisten van de Nieuwe Wereld Orde, met hun bankenmaffia en  in samenwerking met het Vaticaan de strijd om de wereldmacht winnen wacht ons een vreselijke tijd vrees ik want dan houden de nationale staten gedwongen op te bestaan en zullen we  steeds meer welvaart moeten opgeven om de miljoenen die Europa overspoelen op te vangen.

Onze verzorgingsstaat is daardoor nu al voor het grootste deel afgebroken. Massale Christenvervolging door fanatieke moslims is in de wereld al aan de orde van de dag en met een toenemende islamisering van Europa zijn ongelovigen, homofielen, de autochtone bevolking in het algemeen, Christenen, Joden en volgelingen van weer andere religies, steeds minder veilig.

“Chrislam” wordt als een “one world religion “ door de valse profeet in het Vaticaan gepredikt als het evangelie van de antichrist  en mocht Trump worden geëlimineerd dan zal in de daardoor ontstane chaos de huidige personificatie van de antichrist naar voren worden geschoven en dan hebben we de poppen aan het dansen.

Mensen die niet mee willen werken aan het totalitaire systeem waar iedereen 24/7 worden gecontroleerd, zullen in dat geval op den duur ook systematisch worden geëlimineerd dan wel geliquideerd. “Big Brother is watching you”.. Wat nu al in China gebeurt, mede dankzij de overigens levensgevaarlijke 5G en A.I. techniek, staat ons hier dan ook te wachten.

Blijft Trump nog 4 jaar president dan hebben we een kans om het tij te keren, maar dan nog zal er in Europa heel veel moeten veranderen om op den duur ons te bevrijden van de niet gekozen schaduw regeringen in de verschillende Europese landen. Trump is wat dat betreft een goede blokkade tegen links georiënteerde globalisten, die zo hun totalitaire marxistische ideologie niet wereldwijd kunnen implementeren.

De “Deep State” in Nederland

Het is niet toevallig dat de oprichters van PVV, FvD en PvdL (ikzelf) alle drie een Nederlands Indische familiare voorgeschiedenis hebben. Het  is een gemeenschappelijke factor die ons gevoelig maakt voor bepaalde inspiraties en inzichten die veel verder reiken dan louter het nationale niveau en de waan van de dag, maar die juist daarom het belang van het behoud onze nationale soevereiniteit en onze unieke Europese cultuur in dit tijdsgewricht onderstrepen. Ook Nederland kent een ‘schaduwregering’ die achter de schermen opereert en via de MSM propagandakanalen de massa manipuleert in de richting van een centrale wereldregering onder leiding van de VN. Ook in ons land is er sprake van een corrupte elite, en de nodige seksschandalen.  Het “International Tribunal into Crimes of Church and State” heeft dit o.a. aan de kaak gesteld.

In 2020 zullen deze spannende ontwikkelingen tot een ontknoping komen en hopelijk zal de huidige trend van een meer nationalistische en conservatieve politieke koers wereldwijd worden voortgezet.

De Europese landen kunnen  de druk van de toenemende en onophoudelijk stroom van inkomende asielzoekers en gelukzoekers al lang niet meer aan en zullen rigoureuze maatregelen moeten nemen om het tij te keren. Het is niet ondenkbaar dat de Europese Unie uit elkaar valt en de Partij voor de Liefde gebruikt de slogan “Nexit is just common sense” als één van haar speerpunten om haar ongenoegen over de EU kenbaar te maken.

Of dit gebeurt  hangt in hoge mate af van de wijze waarop wij collectief de toekomst in gedachten woord en daad vorm geven. Hoe meer wij collectief leven en werken vanuit de inspiraties van de innerlijke Christus, hoe sneller wij harmonisatie van de grote problemen zullen ervaren.

Daarom sluit ik dit artikel af met de  positieve gedachte dat met God niets onmogelijk is en oproep tot een nog grotere betrokkenheid en eensgezindheid om onszelf en ons land te bevrijden van de Islamisering, de daarmee samenhangende massale instroom van  immigranten uit Islamitische landen en van de EU, de VN, de NWO en de vele verdragen die het nu onmogelijk maken om ons te beschermen tegen een totale “omvolking” van Europa.

Het is nu of nooit, immers zoals gezegd het is al 5 over 12.

Roeland Solcer

Deel 2 van deze artikelenserie vindt u hier

P.S: Toen vanaf 2007 het wereldnieuws werd gedomineerd door de financiële crisis heb ik een poging gedaan om een bijdrage te leveren aan een oplossing, geïnspireerd door één van de grote leraren van de mensheid, wel bekend als Saint Germain, de wonderman van Europa en de spirituele leider van de Verenigde Staten, inmiddels een ten hemel gevaren Meester.

Zie : http://www.inmarkt.nl/catagorieen/economie/81-de-financieel-economische-crisis

Ook heb ik een artikelenserie geschreven over het thema “De heilige Graal”

Zie: http://inmarkt.nl/artikelen/spiritualiteit/5-de-graal

Meer info: 

Additional information