'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Historische ontwikkeling van de Partij voor de Liefde

rose

'Begin de dag met Liefde, vul de dag met Liefde,

besluit de dag met Liefde, dat is de weg naar God'

Historische ontwikkeling van de Partij voor de Liefde

 

( Deze bijdrage is in ontwikkeling )

Zutphen Juli 2021

door: Roeland Solcer

 

Deze bijdrage is bedoeld om de historische ontwikkeling van mijn visionaire project “de Partij voor de Liefde” aan de hand van mijn eigen levensloop in kaart te brengen.

Binnenkort wordt deel 2 gepubliceerd met een nieuwe ‘update’ van de huidige spirituele en geopolitieke situatie waarin we ons momenteel (Juli 2021 ) bevinden.

 

Hoe het begon.. in 2005

De schimmige moord op Pim Fortuyn ( Mei 2002 ) en het negeren van de uitkomst van het referendum over de de Europese grondwet, waren voor mij de druppels, die de maat vol maakten.

 Eind 2005 ontstond het idee voor de Partij voor de Liefde. Ik kon niet meer aanzien dat ons land naar de verdoemenis werd geholpen door de loopjongens en meisjes van wat ik vaak het kamp van “de tegenstrever of antichrist” ( satan, lucifer & de gevallen engelen) noem.

Deze internationale machtselite is tegenwoordig voortdurend in het nieuws vanwege onder andere, grootschalige wereldwijde politieke stemfraude en het aan het licht komen van hun eeuwenlange ritueel satanisch misbruik van kinderen. ( vgl: cabal, deep state, power elite die domineert in EU, CB, NWO, WEF, UN, NATO, TC, etc.)

In die tijd rond kerst 2005 zat ik te dagdromen over mijn toekomstige werk als lichtwerker en oriënteerde me op politieke bewegingen waar ik me eventueel thuis in kon voelen. Mijn aandacht ging onder andere uit naar de kersverse Partij voor de Dieren. Ik stoorde me wel een beetje aan deze naam omdat die in mijn visie wat beperkend was en zocht naar een alternatief.

De slogan Kies Partij voor de Dieren werd toen op hun website gebruikt en ik hoorde mezelf denken: “Kies Partij voor de Dieren...?, Nee .., ik 'Kies Partij voor de Liefde' voor alle levende wezens en voor de Schepper van alles dat is. Op dat moment voelde ik dat licht liefde en vreugde in mijn hart opwelden. Ik ervoer zoals vaker in mijn functie van sjamaan, lichtwerker en spiritual warrior, dat ik herinnerd werd aan mijn individuele rol in het grotere spirituele plan voor de Aarde waarin ik, net zo als ieder mens een rol heb te vervullen.

Toen ik deze slogan en naam 'Kies Partij voor de Liefde' overwoog, kreeg mijn denken en imaginatie vleugels en voelde ik mij geïnspireerd om hiermee verder te gaan.  Naarmate ik er langer over nadacht, hoe meer ik begon in te zien dat de naam “Partij voor de Liefde” de lading dekt van de  spirituele en visionaire maatschappelijke Nieuwe Tijds-ideeën en het corresponderende universele geesteswetenschappelijke mens en wereldbeeld die mij mijn hele leven inspireerden.

Bovendien heeft het leven me geleerd dat Liefde de sleutel is waarmee alle deuren geopend kunnen worden!

Liefde is ook de essentie van de grondhouding of levenswijze die nodig is om alle menselijke en wereldproblemen en moeilijkheden op te lossen.

Ik was op dat moment 52 jaar en van jongs af aan had ik mij in het geestelijke en zielenleven verdiept langs de weg van de mysteriescholing en esoterie. Van de historische spirituele leraren die ik via hun leringen en levensverhaal leerde kennen was Jezus Christus de centrale figuur, maar gaandeweg maakte ik kennis met vele andere Meesters.

 

Alles is Liefde?

Als kind van 7 jaar oud in 1960 begon ik in essentie me bewust te worden wat er mis was met deze wereld. Ik had er misschien nog geen woorden voor maar ervoer dat veel mensen de weg kwijt waren. Ik ervoer dat veel mensen niet zichzelf waren en een masker droegen of zich anders voordeden dan dat ze zijn. Ze herinneren zich blijkbaar niet meer wie en wat ze zijn, waar ze vandaan komen en wat hun ontbrak. Ik zag het en ervoer hun gemis en lijden en begreep naarmate ik opgroeide, dat veel mensen het contact met hun ware Zelf, dat uit Gods Liefde geschapen is, zijn kwijt geraakt.

De onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde waaruit we geschapen zijn en die die onze essentie is, ( ons ware hogere Zelf, Christus in ons) kennen veel mensen niet (meer) en omdat we niet kunnen leven zonder een identificatie met een zeker zelfbeeld, is daarvoor in de plaats een illusoire tijdelijke identiteit gecreëerd, het angstige ego , dat voornamelijk is gericht op zelfbehoud.

Nu is angst niet per definitie altijd iets negatiefs. In onze driedimensionale wereld is angst bijvoorbeeld functioneel als onderdeel van ons fysieke overlevingsmechanisme. Als er potentieel reëel gevaar dreigt voor ons lichaam dan is angst een waarschuwingssignaal om zo mogelijk het gevaar af te wenden.

Maar wanneer angst voortdurend , vaak onbewust een onderdeel is geworden van ons dagelijks (onder)bewustzijn, dan wordt het hoog tijd dat we gaan beseffen dat we de weg kwijt zijn geraakt. Dit is meestal het gevolg zijn van trauma’s uit het verleden, want zoals steeds gezegd, oorspronkelijk is de mens in en uit Liefde geschapen. In wezen zijn wij en alles wat is, één met de Bron, de Goddelijke onvoorwaardelijke Liefde.

Spiritueel gezien is angst de afwezigheid van Liefde net zoals duisternis de afwezigheid is van Licht! Met andere woorden als we voortdurend in angst leven, leven we niet echt, maar zijn we aan het overleven, we zijn voortdurend gespannen en voelen ons onveilig. Het bewustzijn is vernauwd en in een lage frequentie en je kunt niet helder meer denken. Een bang of angstig mens is gemakkelijk te manipuleren en uiteindelijk een belasting voor zichzelf en de omgeving.

Angst werkt verlammend, je kunt er zelfs aan sterven, door bijvoorbeeld een hartverlamming of een hersenbloeding die kunnen ontstaan door de opgevoerde spanning en hoge bloeddruk. Chronische angst veroorzaakt natuurlijk ook chronische ziektes zoals kanker. Liefde is altijd het universele geneesmiddel en wanneer we er in slagen om het Licht van de Liefde in ons zelf wedergeboren te laten worden, zoals Jezus dat bedoelde in het gesprek met Nicodemus, dan zal de angst oplossen.

Zoals de duisternis in een donkere kamer verdwijnt wanneer wij een kaars aansteken, zo verdwijnt de angst wanneer het Licht van de Liefde in ons hart begint te stralen. Hoe kunnen we deze Liefde ervaren? Door te beseffen wie wij werkelijk zijn, kinderen van de allerhoogste, de spirituele Bron van universele onvoorwaardelijke Liefde, die God wordt genoemd.

In mij groeide de wil om mensen te helpen om de weg naar huis, naar zichzelf en het Koninkrijk van de Liefde, van God te vinden. Als jong kind voelde ik mij daarbij gesteund door Jezus en Maria op wie ik in mijn onschuld vertrouwde als zijnde twee engelachtige lichtwezens die alle kinderen bijstaan en beschermen, zo had mijn moeder me geleerd.

 

Dare to be different

Geleidelijk aan werd het me tijdens mijn jeugd duidelijk dat ik in sommige opzichten anders was dan de meeste mensen. Ik begon te begrijpen dat ik blijkbaar , wat ze noemen een “oude ziel”, ben wat wil zeggen dat je al vele keren ben gereïncarneerd op deze planeet en zodoende veel kennis en ervaring heb opgedaan die hebben bijgedragen aan de groei van ‘eigen wijsheid en bewustzijn’.

Het bracht ook een hoogbegaafde maar ook hooggevoelige intelligentie met zich mee die niet herkend werd door mijn leraren, want hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid was toen nauwelijks een bekend en onderzocht fenomeen in de reguliere psychologie of geneeskunde, laat staan in het gewone onderwijs.

Dit “anders zijn” werd des te meer duidelijk toen ik als 8 jarig jongetje met mijn ouders definitief verhuisde van het Paradijselijke eiland Biak in het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea, naar Nederland. Lange tijd heb ik geprobeerd om me zoveel mogelijk aan te passen aan de verwachtingen van mijn westerse materialistische omgeving, maar gaandeweg werd het steeds duidelijker dat ik mijn eigen weg moest volgen. Dat ging natuurlijk gepaard met de nodige problemen, want wie afwijkt van de norm heeft het meestal niet makkelijk in onze maatschappij.

Mijn karma (lot) bracht me al jong in aanraking met de diepere levensvragen en ik zocht de waarheid over alles. Ik wilde weten , begrijpen onderzoeken en experimenteren. Telkens al ik iets begreep , kon plaatsen, het grotere verband zag wist ik, dit is waar en ontdekte ik vaak dat ik het intuïtief al geweten had.

 

De “Great White Brotherhood”

Op zoek naar de antwoorden op mijn levensvragen kwam ik al heel jong in aanraking met esoterische literatuur en leerde ik van het bestaan van de Meesters van de Grote Witte Broederschap en de Mysterieschool.

Deze internationaal gebruikte naam, duidt de Hiërarchie van Christus aan, bestaande uit o.a. opgevaren en nog niet ten hemel gevaren Meesters en hun discipelen aan beide zijden van de sluier, alsmede vele andere kosmische wezens, zoals de (Aarts- ) Engelen, de Elohim, maar ook de aardse elementaalwezens spelen een belangrijke rol.

Onze kennis en bewustzijnsontwikkeling bepalen onze kijk op wat wij waarnemen en ons mens en wereldbeeld. Voor een kind is een computer een soort toverlantaarn. Het heeft geen idee van de complexiteit van zo’n apparaat, terwijl een gespecialiseerde IT’ je precies kan vertellen hoe het allemaal werkt.

Het verschil tussen beiden is het verschil in de kennis en bewustzijnsontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de specialisten in spirituele zaken, de (ten hemel gevaren) Meesters hebben een bewustzijn en kennis niveau dat ver boven ons menselijke kennisniveau en bewustzijn uitsteekt en daarom zijn ze de aangewezen leraren voor de mensheid.

Ik werd me geleidelijk bewust van mijn verbondenheid gedurende meerdere levens met deze Christus hiërarchie en heb daar een drietal artikelen gewijd aan :

De Mysterieschool van de Grote Witte Broederschap

Op het spirituele pad ( het pad van bewustzijnsontwikkeling ) staat het ontwikkelen van het Christus bewustzijn, het bewustzijn van het Hoger Zelf of Christus Zelf centraal. Immers de aarde is een bewustzijnsschool en ieder mens is absoluut vrij om zijn eigen levenspad te kiezen, maar als je wilt afstuderen aan deze school, dan is het pad van discipelschap onder leiding van de Meesters, de aangewezen weg. (discipel = leerling)

Veel ‘oude zielen’ zijn momenteel op aarde om zich niet alleen serieus voor te bereiden op het spirituele eindexamen van onze aardse Mysterieschool ( het verkrijgen van Meesterschap en de initiatie van de Hemelvaart), maar tevens om een functie en missie te vervullen in deze bijzondere overgangstijd, waarin iedereen op aarde de existentiële keuze moet maken welk pad zij willen bewandelen en wie zij willen dienen.

Er zijn wat dat betreft maar 2 mogelijkheden: Het pad van het ego dat leidt naar de duisternis en de dood of het pad van de innerlijke Christus (ons eigen Hoger Zelf), dat leidt naar het eeuwige Leven in Liefde. De Partij voor de Liefde wil een (“Movement of Love”), een beweging van mensen zijn , die Gods Koninkrijk van de Liefde, op aarde wil vestigen.

 

The Divine Plan

Veel projecten ontstonden uit een gedurende mijn leven regelmatig optredende stroom van inspiratie.

Zoals vermeld werd ik mij in mijn vroege jeugd al min of meer bewust van mijn levensmissie en in welke functies ik die tot uitdrukking zou brengen, namelijk in bestuur, gezondheidszorg en het onderwijs. Het beeld dat ik daarbij had was van een schip waar ik in mijn kinderlijke fantasie, de kapitein van was. Het was in mijn droom een soort van Ark van Noach, die lading en bemanning uiteindelijk naar het beloofde land moest brengen.

Weer later identificeerde ik mij als jongen van 9 – 12 jaar met Ivanhoe ( dankzij de legendarische tv serie met Roger Moore) en Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel. Vandaar ook mijn fascinatie voor het Mysterie van de Graal

Volwassen geworden ervoer ik het steeds meer als een morele opdracht om mijn idealen en mijn mystieke maar ook geesteswetenschappelijke visie uit te dragen als onderdeel van een verbond gemaakt in samenspraak met geestelijke helpers en onze hemelse Vader~Moeder.

Mijn dromen en verlangens werden gerealiseerd rond mijn dertigste levensjaar ( 1983) toen ik leiding gaf aan de Academie Raphael Kerngroep, het hart van de Academie Raphael, school voor esoterische geneeskunst. Weer later (1995) metamorfoseerde deze initiatieven in Stichting de ARK en de internationaal georiënteerde Raphael Academy , School for Spiritual Developement & The Healing Arts.

 

Verbeter de wereld en begin bij jezelf

Vanaf de puberteit tijdens welke ons astraal lichaam wordt geboren en ontwikkeld verliezen we onze kinderlijke onschuld en begint het persoonlijke karma meer invloed te krijgen op ons leven.

Al snel ervoer ik een sterk gemis in het middelbaar onderwijs dat overigens toen nog een behoorlijk niveau had ( jaren voor de Mammoet Wet ). Ik genoot Christelijk onderwijs, maar de brug naar het geestelijke leven als “bron” van al dat is, ontbrak totaal en was in de kerken vervangen door een dogmatisch geloofssysteem. Je moest de leraren en de dominee of andere autoriteiten maar op hun blauwe ogen vertrouwen, terwijl ze meestal blijk gaven van een beperkte kennis van de spirituele onderwerpen die mij het meest interesseerden.

Zoals de meeste pubers zocht ik niet alleen antwoorden op dringende levensvragen, maar werd ik ook gedreven door een verlangen naar avontuur en de ontwakende seksualiteit. Hierover zou ik veel kunnen vertellen , maar dat gaat ver buiten de bedoeling van dit artikel. Laat ik volstaan met het vermelden dat ik in deze periode van mijn leven soms moeilijke, maar ook miraculeuze, bewustzijn transformerende ervaringen heb opgedaan.

Rond mijn twintigste levensjaar, werd mijn grote belangstelling voor de esoterische aspecten van het leven steeds meer gevoed door een schat aan spirituele ervaringen en bronnen binnen de Antroposofie, de Rozenkruisers, White Lodge England, Sjamanisme, Summit Lighthouse en vele andere stromingen, scholen en gidsen aan wie ik dank verschuldigd ben, want zij hebben wezenlijk bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Ook ben ik gezegend geweest met individuele begeleiding van enkele leraren waarvan ik wil noemen: Peter Goldman van White Lodge England en mijn leraar in het Sjamanisme, de Hongaarse sjamaan Joska Soos.

Zo werd ik een (onder)zoeker op zoek naar de Waarheid over ons leven waarvan ik getuig in mijn al eerder genoemde 23 delige artikelenserie over de Graal.

Het thema van de Liefde is in de loop van mijn leven het grote ideaal gebleven. Niet alleen groeide ik op in de bloeiperiode na de 2e wereldoorlog, maar mijn middelbare schooltijd was de periode van de hippie & flowerpower beweging. De jonge generaties werden zich bewust dat we aan het begin stonden van een Nieuwe Gouden Eeuw van de Waterman en haar bewustzijnsrevolutie. Er was een enorme behoefte aan spirituele kennis en informatie en tallze boeken , films en documentaires zijn sindsdien verschenen over esoterische onderwerpen die tot dan in het westen nauwelijks bekend waren bij het grote publiek.

Toen ik 28 jaar oud was, inmiddels werkzaam als docent aan verschillende Academies voor Natuurgeneeskunde ( Hilversum , Amsterdam en Bloemendaal) en praktiserend homeopaat, werd ik geïnspireerd om een eigen opleiding voor Natuurgeneeskunde te ontwikkelen op een geesteswetenschappelijke grondslag. De Academie Raphael ging van start in 1980 en bestaat nog steeds als de “Raphael Academy”

De geesteswetenschappelijke visie over gezondheid & ziekte, onderwijs & bestuur, kunst & cultuur, mens & wereld, die zich geleidelijk door mijn toenemende kennis, ervaring, inspiratie en intuïtie ontwikkelde, groeide uit tot een holistische visie over de inrichting en het functioneren van de samenleving als geheel, een meer universele, spirituele, integrale, praktische maatschappelijke en politieke visie op de samenleving in de Eeuw van de Waterman.

Ik onderzocht wat de belangrijkste punten van aandacht zouden moeten zijn om vrede en gerechtigheid te bewerkstelligen op aarde. Voortdurende collectieve bewustzijnsgroei is natuurlijk één belangrijk aandachtspunt alsmede het ontwikkelen van het fundament voor een universeel holistische mens en wereldbeeld in de Nieuwe Tijd. Dit is van groot belang voor onderwijs en opvoeding. Rudolf Steiner heeft met zijn Antroposofie en het Vrije School Onderwijs belangrijke stappen gezet om hier een basis voor te leggen.

In deze overgangstijd komt het voor het collectief en het individu er op aan om een zo groot mogelijke mate van integratie van de de 7 paden of Stralen te bereiken. De stralenleer is een onderdeel van de kosmische wetenschap, die ons leert hoe alles is opgebouwd uit het Woord & Licht van God. ( energie of elektromagnetische frequenties).

Eenvoudig gezegd komt het er op aan dat de mens zich integraal op alle niveaus van zijn bestaan (denk aan de 7 stralen, chakra’s en de 4 lagere lagere lichamen corresponderend met de 4 elementen) evenwichtig ontwikkelt in de richting van de hogere frequenties van zijn spirituele ware zelf, waarbij het lichaam en het ego ondergeschikt blijven aan het doel van transcendentie. Kortom de universele bewustzijnsscholing van de Nieuwe Tijd is in feite de ontwikkeling van het bewustzijn van ons Hoger Zelf of “Christus Zelf”

Als sjamaan (en er leeft een sjamaan in ons allen, want een sjamaan is het kind van God of de Bron of Zon van het Licht en het Leven , dat via de levensschool van Moeder Aarde op autonome wijze een zekere staat van integratie met het hoger of Christus Zelf, de innerlijke leraar heeft bereikt), als sjamaan dus, oefen je in vele incarnaties verschillende functies uit waarin je als ziel steeds meer (licht)kwaliteiten kunt ontwikkelen.

Er zijn bijvoorbeeld de functies van schepper ( creator, kunstenaar, ) leraar, leider, genezer, boodschapper, priester, rechter en krijger. Maar natuurlijk is er in het dagelijks leven ook de functie van vader of moeder, opa of oma en ook die rollen kunnen vanuit sjamanistisch perspectief worden ingevuld. In mijn leven heb ik al deze functies min of meer mogen vervullen en ik ben dankbaar voor het kunnen doorgeven van mijn ervaring, kennis en kunde aan de jongere generaties

 

Terug naar de Liefde

De visie van de Partij voor de Liefde heb ik door de jaren heen in verschillende bijdragen verduidelijkt. Zo ontstond het artikel “Partij voor de Liefde wil revolutionaire wijziging van het monetaire stelsel”en een uitgebreide bijdrage over de noodzakelijke wijzigingen in ons monetaire systeem om de financieel economische crisis te boven te komen en schreef ik een aantal bijdragen om het grotere plaatje te schetsen.

De bijdrage Wat wil de Partij voor de Liefde?   bestaat uit 2 artikelen van mijn hand waarin ik deze visie uitwerk.

Op 16 Januari 2012 schreef ik een commentaar op een blog artikel van Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019) Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit Nyenrode Business Universiteit. Het betreffende artikel en mijn commentaar kunt u hier vinden:

https://pauldeblot.nl/2012/01/16/alles-loopt-tegen/

Paul schreef: “Uiteindelijk gaat het om een crisis in vertrouwen. We hebben geen vertrouwen meer in de Euro, geen vertrouwen meer in de banken, geen vertrouwen meer in de politiek, geen vertrouwen meer in de leiding, maar vooral geen vertrouwen meer in elkaar en het ergste is dat we geen vertrouwen meer hebben in onszelf. We zijn ons niet bewust van onze eigen geestelijke krachten.

Mijn reactie:

“Vertrouwen in anderen en vertrouwen in jezelf hebben betekent dat er vertrouwen bestaat in iets dat universeel aanwezig,is in ieder mens. Dat universele principe is onze spirituele identiteit. En dat is precies wat vele mensen kwijt zijn geraakt. Het materialistische, atheïstische wereldbeeld dat decennia lang gepropageerd is in de westerse cultuur, heeft bij velen van de na oorlogse generaties het besef van en het natuurlijke contact met de spirituele werkelijkheid en de innerlijke spirituele identiteit, teniet gedaan. ( voor zover het nog aanwezig was)

Om het simpel te zeggen: “God is ( op sterven na ) dood in het bewustzijn van de massa”.

Moeder Maria ( een ten hemel gevaren meester) zegt in een dictatie via haar boodschapper;

“THE CAUSE OF THE CRISIS IS THE COLLECTIVE REFUSAL TO PARTICIPATE IN THE EVOLUTIONAL SHIFT IN CONSCIOUSNESS TOWARDS SPIRITUALITY”.

Zie mijn bijdrage Welkom op onze nieuwe website

Wanneer mensen verstrikt zijn geraakt in het dualistische egobewustzijn is iedereen je potentiële vijand ( zelfs je beste vriend ). Het ego erkent de transcendente eenheid van de schepping en de schepper niet en zijn gefragmenteerde schijnwereld is dus nooit vrij van angst.

Waar angst heerst, daar kan de Liefde niet zijn en dus ook geen vertrouwen.

Een (r)evolutie van het ( collectieve ) bewustzijn is nodig om uit de impasse te geraken en de huidige wereldcrisis is feitelijk een symptoom van het einde van heerschappij van het ego en de schijnwereld zoals wij haar hebben opgebouwd vanuit het collectieve egobewustzijn. ( vandaar het einde van de Mayakalender en de wederkomst van Christus)

De wedergeboorte van een spiritueler bewustzijn, waarin de geestelijke wereld en het hoger zelf erkent en geïntegreerd zijn, zal uiteindelijk de oplossing brengen van alle problemen. Voor vele mensen lijkt dit een utopie, maar voor hen die ‘de weg’ kennen en daadwerkelijk gaan is dit een innerlijke zekerheid.

Gelukkig zien we dan ook dat er ook steeds meer mensen in klein verband, wezenlijke initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de geboorte van de ‘Gouden Eeuw van de Waterman’, de periode van 2150 jaar waarin ‘het duizendjarige rijk’, zoals het boek Openbaringen in de bijbel het noemt, zal opbloeien. De Partij voor de Liefde, die ik als ‘utopisch’ internetproject gestalte geef is daar een voorbeeld van.

Tot zover mijn reactie in 2012.

Andere voorbeelden van het uitwerken van deze visie waren de bijdrage over het Partijprogramma van de Partij voor de liefde:

https://www.partijvoordeliefde.nl/news/164-basis-partij-programma-pvdl

en mijn Oproep aan Nederland: "Kies Partij voor de Liefde":

https://www.partijvoordeliefde.nl/news/260-oproep-aan-nederland-kies-partij-voor-de-liefde

 

Nexit is just common sense

Bovenstaande slogan heeft de Partij voor de Liefde de afgelopen 7 jaren vooral op Facebook gebruikt om het ongenoegen over de Europese Unie te onderstrepen en in honderden berichten met koppelingen naar artikelen, documentaires en video’s werd onze visie toegelicht.

Hierbij hebben vooral inzicht gegeven in de NAZI wortels van de EU en ons gekeerd tegen het opgeven van de nationale soevereiniteit, het asiel en immigratiebeleid en de steeds maar toenemende Islamisering van onze cultuur.

Dit was hoogst waarschijnlijk één van de redenen waarom alle 4 van onze Facebook pagina’s permanent bevroren en dus ontoegankelijk geworden zijn.

Zie op onze website:

https://partijvoordeliefde.nl/news/206-nexit-is-just-common-sense

https://partijvoordeliefde.nl/news/213-verslag-van-een-alchemisch-experiment

https://partijvoordeliefde.nl/news/186-de-nazi-s-en-fascisten-grondleggers-van-de-eu

Voor meer achtergronden kunt u ook de zoekmachine op onze website gebruiken:

https://www.partijvoordeliefde.nl/component/search/?searchword=Partij%20voor%20de%20Liefde&searchphrase=all&limit=50


Gezondheidszorg en onderwijs  (in bewerking)

Ik wil niet onvermeld laten dat ik van jongs af aan tegenstander ben geweest van de allopathie, met haar wereldwijde eenzijdige materialistische gezondheidszorg. Ook hier over valt veel te zeggen, maar dat zou deze bijdrage onnodig lang maken.

Zo heb ik mijn kritiek op het vaccinatiebeleid van overheden in samenwerking met Big Pharma en talloze onwetende of corrupte artsen en wetenschappersen organisaties als de WHO, kenbaar gemaakt in mijn bijdrage: Vaccinatiebeleid, een Misdaad tegen de Mensheid

Als praktiserend klassiek homeopaat en natuurgeneeskundig therapeut heb ik veel kinderen en volwassenen gezien met vaccinatieschade en de rapporten en statistieken bijgehouden die hier betrekking op hebben. Mijn eigen kinderen heb ik niet laten inenten, dat was in de tachtiger jaren van de vorige eeuw uitzonderlijk. Tegenwoordig zijn steeds meer mensen zich bewust van de risico’s dankzij de informatievoorziening via het internet.

Wat betreft het gehele onderwijs en de gezondheidszorg wil de Partij voor de Liefde een nieuw systeem ontwikkelen dat is gebaseerd op het universele holistische mens en wereldbeeld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het door Rudolf Steiner en zijn Vrije School Onderwijs en de Anthroposofische benadering van ziekte & gezondheid.

Grote hervormingen binnen o.a. onderwijs gezondheidszorg , wetenschap en politiek zullen in de komende jaren wat betreft de Partij voor de Liefde noodzakelijk zijn om een einde te maken aan de corruptie in alle werkgebieden van onze samenleving.

Menselijke corruptie is de oorzaak van de teloorgang van waarheid, gerechtigheid en democratie in onze maatschappij. In de nu begonnen Eeuw van de Waterman komt gelukkig alles aan het Licht.

Zie Corruption is one of the greatest threats to democracy

 

The Point of no return

Het is een tijd van overwinning voor de Lichtwerkers, de spirituele Strijders Het omslagpunt is bereikt! We gaan in deze update dieper in op het bewustzijnsproces waar het collectief door heen gaat.

We schrijven 29 Juni 2021 en ik krijg vandaag een bevestiging van hetgeen ik innerlijk al enkele weken zag gebeuren. Wat nam ik waar? Ik nam waar dat het collectieve bewustzijn, “a point of no return” heeft bereikt. Met andere woorden het omslagpunt is bereikt en er is geen weg meer terug naar de oude tijdlijn en het daarbij behorende beperktere bewustzijn.

Het is allemaal onderdeel van wat we “The Great Awakening” hebben genoemd. Het proces van bewustwording van de mensen dat zij gevangen zitten in een web van leugens en halve waarheden, die door de machtselite sinds mensenheugenis doelbewust geweven en in stand gehouden is.

Niet dat iedereen helemaal wakker is, want dat is niet aan de orde, maar het collectief van de mensen is voor zo’n 60+ % wakker. Dit betekent dat het punt is bereikt dat we nu allemaal meer licht kunnen ontvangen om het proces van transcendentie, van het overstijgen en te boven komen van het beperktere driedimensionale en materialistische bewustzijn, individueel tot een goed einde te brengen.

 

(artikel is in bewerking en wordt vervolgd...)

Additional information